PrivacybeleidVersie juni 2024

Wanneer wij uw toestemming nodig hebben om de u betreffende gegevens te verwerken, vragen wij u die toestemming te bevestigen via verschillende op de Site aanwezige tools en verwijzen wij naar dit beleid inzake gegevensbescherming, dat beschikbaar is en te allen tijde kan worden geraadpleegd via https://www.mozzeno.com/nl/privacy/.

Door gebruik te maken van de diensten van mozzeno, erkent u kennis te hebben genomen van dit beleid inzake gegevensbescherming. Dit beleid vormt geen overeenkomst, maar is een verbintenis van mozzeno wat betreft de verwerking van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten.

Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door en onder de verantwoordelijkheid van de NV mozzeno, handelend als verantwoordelijke voor de verwerking, met statutaire zetel te Louizalaan 523, 1050 Brussel, KBO nr. 0643.893.720, overeenkomstig dit beleid inzake de bescherming van de persoonsgegevens en met inachtneming van de in België toepasselijke wetgeving, met name de Europese verordening 2016/679 inzake de gegevensbescherming (AVGB). U kunt contact met ons opnemen via brief naar het bovenvermelde adres, via e-mail op privacy@mozzeno.com of via telefoon op het nummer 02/5881414.

Op welke gronden verzamelen wij en verwerken wij uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonlijke gegevens overeenkomstig de rechtsgrondslagen voor verwerking zoals voorzien door de AVG.

Rechtsgrondslag

Doelstellingen

Uw toestemming

 • Werking en ontwikkeling van het platform en verbetering van onze diensten
 • Direct marketing 
 • Verwerking van gezondheidsgegevens
 • Bankverbinding
 • Verwerking voor statistische doeleinden

Contractuele noodzaak

 • Gebruik van het platform 
 • Toekenning en opvolging van kredieten
 • Distributie van verzekeringen
 • Investeringen

Wettelijke verplichting van mozzeno

 • Toekenning en opvolging van kredieten
 • Investeringen
 • Distributie van verzekeringen
 • Bestrijding van witwassen en fraude

Gerechtvaardigde belangen van mozzeno

 • Werking en ontwikkeling van het platform en verbetering van onze diensten
 • Direct marketing

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens ?

In het kader van onze activiteiten kunnen wij u betreffende persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Hieronder vindt u de verschillende verwerkingsdoeleinden terug.

Gebruik van het platform

In de eerste plaats gebruiken wij uw gegevens om u de mogelijkheid te bieden de verschillende functionaliteiten van het platform te gebruiken en u de gevraagde diensten te verstrekken, om te reageren op uw vragen of verzoeken.

Wij verzamelen namelijk gegevens om u in staat te stellen een account op ons platform aan te maken, u te registreren als kredietnemer of investeerder, een lening aan te vragen en/of te beleggen.

Toekenning en opvolging van kredieten

In het kader van kredietaanvragen gebruiken wij uw gegevens om uw aanvraag, uw kredietnemersprofiel, uw solvabiliteit of dat van uw onderneming te kunnen analyseren, overeenkomstig onze wettelijke verplichting.

mozzeno kan uw gegevens ook gebruiken om u een herinnering te sturen wanneer uw dossier voor de kredietaanvraag niet volledig is. Die herinneringen kunnen via brief, e-mail, sms, ‘voice deposit’ en/of telefoon gebeuren.

Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden om de opvolging en de analyse van een latere kredietaanvraag uit te voeren.

mozzeno raadpleegt de website https://www.checkdoc.be voor het verifiëren van uw Belgische identiteitsdocumenten.

Om de analyse en de behandeling van uw dossier te vergemakkelijken en te versnellen geven we u eveneens de mogelijkheid, mits uw uitdrukkelijke toestemming, om via het platform van mozzeno rechtstreeks verbinding te maken met uw bankrekeningen. De gegevens voortvloeiend uit deze bankverbinding worden door mozzeno gebruikt om uw dossier te beoordelen en het indienen van de bewijsstukken van uw inkomsten en uitgaven te vergemakkelijken. Om u deze mogelijkheid te kunnen bieden werkt mozzeno samen met verschillende dienstverleners die uw gegevens verzamelen en verwerken conform hun eigen beleid inzake gegevensbescherming. Wij raden u aan deze beleidslijnen aandachtig te lezen. Deze worden u meegedeeld wanneer uw toestemming m.b.t de bankverbinding wordt aangevraagd.

In het algemeen is de toestemming die u mozzeno en de dienstverlener geeft om toegang te krijgen tot de gegevens van uw bankrekening 180 dagen geldig. Uw bankgegevens kunnen dus tijdens deze volledige duur door mozzeno worden verzameld en verwerkt, voor zover u uw toestemming niet hebt ingetrokken. Concreet heeft mozzeno de mogelijkheid om de gegevens uit de bankverbinding opnieuw op te halen tot op het moment waarop het krediet wordt toegekend.

Indien de kredietoplossing wordt voorgesteld door mozzeno en uw kredietaanvraag is toegestaan, worden uw persoonsgegevens intern gebruikt door mozzeno om de leningsovereenkomst uit te voeren en de lening te beheren.

Bovendien, wanneer mozzeno hiertoe wettelijk verplicht is, wordt het afgesloten krediet geregistreerd bij de Centrale voor kredieten aan particulieren en/of bij het Centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank.

Wij kunnen eveneens de gegevens van uw kredietaanvraag, inclusief de gegevens voortvloeiend uit de bankverbinding, van uw persoonlijk lenersprofiel en dat van uw onderneming hergebruiken, uitsluitend in een geanonimiseerde en samengevoegde vorm die uw identificatie niet mogelijk maakt om onze beoordelingsmodellen van het kredietrisico en van de terugbetalingscapaciteit van de kandidaat-kredietnemers te verbeteren.

Tot slot kunnen de gegevens die via de bankverbinding worden verzameld met uw toestemming ook worden gebruikt voor statistische doeleinden. Bovendien kunnen de geanonimiseerde statistische resultaten worden gebruikt voor verschillende doeleinden, met name voor commerciële doeleinden (bijv. verkoop van statistische gegevens aan derden, levering van diensten op basis van de statistische resultaten enz.). In dat kader wordt verduidelijkt dat uw gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm worden verwerkt en dat u op basis van die gegevens geenszins kunt worden geïdentificeerd.

Investeringen


Wanneer u een investeerdersaccount aanmaakt op ons platform verzamelen en verwerken wij uw gegevens om u te kunnen identificeren en u in staat te stellen om geld toe te voegen op uw account en in de verschillende beschikbare notes te investeren. Wij verwerken ook uw gegevens om u op de hoogte te houden van de evolutie van uw portefeuille.

Distributie van verzekeringen

Wanneer u een kredietaanvraag indient kunt u een optionele verzekering afsluiten die door mozzeno wordt aangeboden. In dit geval kunnen wij sommige van uw gegevens verwerken om u te identificeren en om gevolg te geven aan uw verzekeringsaanvraag.

Werking en ontwikkeling van het platform en verbetering van onze diensten

Voor de goede werking van ons platform en om het voortdurend te verbeteren kunnen wij sommige van uw gegevens verwerken op een automatische of handmatige manier.

Wat betreft het gebruik van de bij het bezoeken van onze site automatisch verzamelde gegevens, verwijzen wij naar ons cookiebeleid, dat beschikbaar is op https://www.mozzeno.com/nl/verordening-inzake-cookies/.

Wij voeren ook regelmatig interne audits uit met als doel de verbetering van ons platform en onze diensten. Uw gegevens kunnen dus ook verwerkt worden in het kader van deze audits, maar enkel voor interne controle.

Om de kwaliteit van onze telefonische diensten te controleren kunnen de telefoongesprekken tussen u en onze agenten worden opgenomen. In dit geval wordt u vooraf op de hoogte gebracht van de opname.

Ten slotte kunnen wij uw gegevens verwerken om onderzoek voor onze rekening te verrichten met de bedoeling nieuwe producten of diensten te ontwikkelen of de bestaande producten en diensten te verbeteren.

Bestrijding van witwassen en fraude

Wij kunnen eveneens uw gegevens verwerken in het kader van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen m.b.t. de identificatie en verificatie van de identiteit van onze klanten, de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de bestrijding van fraude.

Wij kunnen eveneens openbare gegevens op internet raadplegen. Die kunnen ons immers helpen de echtheid van bepaalde meegedeelde informatie te controleren (bv: Kruispuntbank van Ondernemingen, website van een werkgever …).

Direct marketing

Wij kunnen eveneens de gegevens van uw kredietaanvraag, van uw persoonlijk lenersprofiel en dat van uw onderneming hergebruiken, uitsluitend in een samengevoegde vorm die een rechtstreekse identificatie niet mogelijk maakt, voor doeleinden van direct marketing (via brief, e-mail, sms, ‘voice deposit’ en/of telefoon) en segmentering van ons cliënteel. Dit hergebruik van gegevens is onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen om het onrechtmatig gebruik van uw gegevens te voorkomen. U kunt meer informatie over deze maatregelen krijgen door rechtstreeks contact op te nemen met mozzeno.

Mits uw voorafgaande toestemming kunnen wij bovendien uw gegevens gebruiken, in het bijzonder uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer, om u commerciële mededelingen uitgaande van mozzeno of haar partners te sturen.

Het mozzeno-platform kan links naar andere websites bevatten. Het is mogelijk dat die laatste, net als de mozzeno-pagina's op een ander platform of sociaal netwerk, gegevens over u verzamelen overeenkomstig hun eigen regels en voorwaarden. We raden u aan die aandachtig te lezen. Dit beleid inzake gegevensbescherming geldt uitsluitend voor gegevens die zijn verzameld op het mozzeno-platform.

Welke gegevens verzamelen wij ?


Hieronder kunt u informatie terugvinden over de verschillende categorieën van gegevens dat wij kunnen verzamelen en verwerken, afhankelijk van het doeleind van de verwerking.

Gebruik van het platform

Om u het platform te laten gebruiken verzamelen wij de gegevens die u ons levert via het formulier voor het aanmaken van een persoonlijke account op het mozzeno-platform. Het betreft elementaire identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, e-mailadres, postadres enz.

Indien u van het platform gebruik wenst te maken om een lening aan te vragen of een belegging te doen, dient u een specifieke registratieaanvraag als investeerder of kredietnemer in te vullen. In een dergelijk geval verzamelen wij eveneens alle bijkomende informatie die u ons verstrekt tijdens dat registratieproces.

Indien u dat wenst, en mits uw specifieke toestemming tijdens uw registratieaanvraag, kunt u de opmaak van uw profiel van investeerder of kredietnemer vereenvoudigen via een verbinding met uw profiel op bepaalde sociale netwerken (bv: Google ) of via het Itsme-platform. In dat geval verzamelen wij de gegevens waartoe u ons uitdrukkelijk toegang geeft via de verbindingsinterface van het sociale netwerk van uw keuze of via het Itsme-platform.

Toekenning en opvolging van kredieten

In het kader van een kredietaanvraag verzamelen wij bovendien bepaalde gegevens inzake het doel van de lening, uw persoonlijke situatie, uw gezinssituatie, opleiding, professionele situatie, financiële situatie (inkomen en lasten), enz., en eventueel de situatie van uw zaak. De mededeling van deze gegevens is verplicht opdat wij zo steeds kunnen beoordelen of de kredietaanvraag bij het profiel en het budget van de kredietnemer past.

Als u ermee instemt om via mozzeno verbinding te maken met uw bankrekening, zullen wij verschillende informatie kunnen verwerken die uit deze verbinding voortvloeit, zoals de lijst van de rekeningen dat u wilt verbinden, eventueel gefilterd door u of uw bank en recente transacties (beperkt tot 12 maanden). Wij verzamelen echter geen gegevens die u gebruikt om in te loggen – zoals uw wachtwoord of PIN code.

Gegevens die wij specifiek bij een persoonlijke kredietaanvraag verzamelen

In overeenstemming met artikel VII.149 van het Wetboek van economisch recht hebben mozzeno en eventueel zijn gevolmachtigde Atradius ICP toegang tot uw persoonsgegevens bij de Centrale voor kredieten aan. Deze bron is niet toegankelijk voor het publiek.

Indien nodig raadpleegt mozzeno ook het Bureau Krediet Registratie (BKR - Nederland) of de Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditversicherung (Schufa - Duitsland). Deze instanties zijn het respectievelijk Nederlandse en Duitse equivalent van de Centrale voor kredieten aan particulieren. Dit zal met name gebeuren wanneer de kredietaanvrager de Nederlandse of Duitse nationaliteit heeft en mozzeno redenen heeft om te geloven dat deze persoon een of meerdere kredieten in zijn land van oorsprong heeft afgesloten.

Gegevens die wij specifiek bij de aanvraag van een investeringskrediet verzamelen

In het kader van een investeringskrediet raadpleegt mozzeno de gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn op basis van het ondernemingsnummer van de kredietnemer:

 • Jaarrekeningen via de Nationale Bank van België
 • Publicaties in het Belgische Staatsblad
 • Gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen

Om het verzamelen van die gegevens te vergemakkelijken, kan mozzeno de diensten van een onderaannemer inschakelen.

mozzeno raadpleegt de website https://www.checkobligationderetenue.be om na te gaan of er voor de onderneming een inhoudingsplicht geldt omwille van fiscale of sociale schulden.

Dit geldt eveneens voor de borgsteller van een investeringskrediet waarbij de kredietnemer een onderneming is.

Investeringen

In het kader van investeringen op het mozzeno-platform kunnen wij uw identificatiegegevens – zoals uw naam, achternaam, adres, e-mailadres – en bankgegevens verwerken voor het toevoegen en het opnemen van geld op uw account.

Distributie van verzekeringen

Wanneer u een verzekering aanvraagt kunnen wij sommige van uw persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen bijvoorbeeld uw identificatiegegevens zoals uw naam, achternaam, adres en e-mailadres verwerken, alsook sommige van uw gezondheidsgegevens (met uw toestemming).

Werking en ontwikkeling van het platform en verbetering van onze diensten

Wij verzamelen bepaalde gegevens in het kader van het gebruik van een tool die het ons mogelijk maakt om uw acties (clicks, navigeren, etc.) op mozzeno.com te visualiseren. Deze tool wordt vooral toegepast op het formulier van een online leningsaanvraag om zo het gebruik van onze website te optimaliseren. Hiertoe doet mozzeno een beroep op de diensten van Smartlook, een onderaannemer met wie we een overeenkomst betreffende de persoonlijke gegevens hebben afgesloten conform artikel 28 van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming. Gevoelige informatie zoals uw paswoord wordt echter niet verzameld. U kunt hierover meer informatie terugvinden in ons cookiebeleid https://www.mozzeno.com/nl/verordening-inzake-cookies/.

In het kader van interne audits dat wij uitvoeren kunnen wij ook bepaalde gegevens van een kredietaanvraag verwerken (bv. bedrag en doel van de lening, financiële situatie, enz.).

Bestrijding van witwassen en fraude

Om het witwassen van geld en fraude te bestrijden, kunnen wij uw identificatiegegevens en andere relevante gegevens van uw kredietaanvraag verwerken.

Direct marketing

Mits uw voorafgaande toestemming kunnen wij uw gegevens gebruiken, in het bijzonder uw identificatiegegevens, uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer, om u commerciële mededelingen uitgaande van mozzeno of haar partners te sturen.

Geautomatiseerde besluitvormingen

In de precontractuele fase van uw kredietaanvraag kan de beoordeling van uw kredietnemersprofiel automatisch gebeuren, en wel via statistische regels gebaseerd op de geanonimiseerde historische gegevens van de kredietaanvragen en -dossiers beheerd door mozzeno.

Dankzij die geautomatiseerde verwerking kan er rekening worden gehouden met een groot aantal statistische regels. Die verzekeren een zo verfijnd mogelijke analyse van het profiel en de aanvraag van elke kredietnemer. Ze stellen ons ook in staat de kredietnemer een gepersonaliseerde rentevoet voor te stellen.

De gegevens die u aan ons bezorgt en die wij bij een derde over u verzamelen (zoals bij de centrale voor kredieten) kunnen met andere woorden het voorwerp zijn van een automatische analyse door onze informaticasystemen. Ze worden daarbij via onze statistische en evaluatieregels geanalyseerd.

Het resultaat van die automatische analyse kan tot de aanvaarding of weigering van uw kredietaanvraag leiden.

U hebt echter altijd de mogelijkheid om aan mozzeno een menselijke tussenkomst aan te vragen. U kunt contact opnemen met mozzeno als u hier meer informatie over wenst https://www.mozzeno.com/nl/support-en-contact/.

Het overmaken van uw gegevens aan derden

In het kader van zijn activiteiten werkt mozzeno samen met verschillende derden. Om deze samenwerkingen mogelijk te maken maakt mozzeno sommige van uw gegevens over aan deze derden die uw gegevens vervolgens verwerken.

 • Uw persoonsgegevens worden overgemaakt en behandeld door Fintensy, die in opdracht van mozzeno handelt als verlener van verschillende diensten die nodig zijn om uw kredietaanvraag te verwerken: opzetten van een digitaal platform, ontwikkeling en verbetering van een risicoscoring, opvolgen van de bewijsstukken en documenten die nodig zijn om de kredietovereenkomst af te sluiten. Fintensy verleent ook marketingdiensten en verstuurt herinneringen aan de kredietnemers voor mozzeno.
 • Wij kunnen eveneens gegevens verzamelen die worden verwerkt door externe dienstverleners die het producten- en dienstenaanbod van mozzeno aanvullen, bijvoorbeeld aanbieders van verzekeringen.
 • Om de toekenning en het eventuele beheer van uw lening en latere leningen toe te staan, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze kredietverzekeraar Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, afdeling ICP (“Atradius ICP”), avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namen (KBO nr. 0661.624.528), in overeenstemming met artikel VII.119 §1 van het Wetboek van economisch recht. Atradius ICP kan uw gegevens verwerken om te beslissen over een eventuele kredietverzekering en om zijn gereglementeerde activiteit van kredietverzekeraar uit te oefenen (Wet van 4 april 2014 inzake verzekeringen, in het bijzonder artikel 134 tot 140).
 • Mits uw voorafgaande toestemming kunnen wij uw gegevens gebruiken, in het bijzonder uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer, om u commerciële mededelingen uitgaande van mozzeno of haar partners te sturen.
 • Uitsluitend met het oog op een relevante promotie van onze producten en diensten en indien dit nodig is, kunnen sommige van uw gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners die handelen voor marketingdoeleinden op internet.
 • We kunnen uw gegevens overmaken aan financiële instellingen of tegenpartijen waarmee we verbonden zijn, indien er sprake is van een gerechtvaardigd zakelijk belang.
 • Wanneer de persoonlijke of professionele kredietaanvraag is gestart via een kredietbemiddelaar, is het mogelijk dat sommige van uw gegevens aan de bemiddelaar worden overgedragen. Dit om de bemiddelaar de kans te geven zijn functie uit te oefenen en zijn verplichtingen na te leven.
 • Wij kunnen uw gegevens ook volledig of gedeeltelijk overmaken aan een derde, wanneer dat ons door een administratieve of gerechtelijke instantie wordt opgelegd, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.
 • Uw gegevens houden intrinsiek verband met de activiteiten van ons platform en kunnen dus worden overgemaakt aan een andere vennootschap indien wij onze activiteiten volledig of gedeeltelijk zouden verkopen, overdragen, inbrengen of op een andere manier overdragen, of een fusie zouden aangaan met een andere vennootschap, of een andere reorganisatie van onze onderneming zouden doorvoeren.

Buiten die gevallen delen wij geen gegevens van u met derden die ervan gebruik zouden kunnen maken voor hun eigen behoeften.

Uw gegevens worden overigens in geen geval opgeslagen op servers die zich buiten de Europese Unie bevinden.

Verwerking van gezondheidsgegevens

Door gebruik te maken van het mozzeno-platform voor een kredietaanvraag stemt u in met de verwerking van gegevens betreffende uw gezondheid indien dat noodzakelijk is voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van de overeenkomst door de dossierbeheerders die tussenkomen in het betreffende dossier. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u beslist in het kader van een kredietaanvraag een optionele verzekering af te sluiten die door mozzeno aangeboden wordt.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

In het kader van zijn activiteiten bewaart mozzeno uw gegevens gedurende een bepaalde periode dat afhangt van verschillende toepasselijke wetgevingen (anti-witwaswet, wettelijke aansprakelijkheid, wet op de boekhouding, enz.). Uw gegevens zullen echter nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor zij worden verzameld.

De gegevens betreffende een lenings- of investeringsovereenkomst worden in een nominatieve vorm bewaard tijdens de uitvoering van de contractuele relatie en tot het verstrijken van de wettelijke archiverings- en verjaringstermijnen of, indien nodig, de wettelijk voorgeschreven periode.

In het algemeen worden de gegevens bijgehouden tot 10 jaar na verloop van de contractuele relatie (civiele verjaringstermijn).

Klant-kredietnemer

 • Als kredietgever bewaart mozzeno uw gegevens tot 10 jaar na verloop van de contractuele relatie, d.w.z. na de beëindiging van de leningsovereenkomst.
 • Als kredietbemiddelaar bewaart mozzeno ook de gegevens van klanten die bij een andere kredietgever zijn geïntroduceerd tot 10 jaar na verloop van de contractuele relatie met deze andere kredietgever.

Klant-investeerder

10 jaar na verloop van de contractuele relatie, d.w.z. na de volledige terugbetaling van de openstaande bedragen uit hoofde van uw laatste investering.

Prospect

3 jaar na verloop van het statuut van prospect, m.a.w.:

 • Voor een lening: 3 jaar na de weigering of intrekking van uw leningsaanvraag op het mozzeno.com-platform.
 • Voor een investering: 3 jaar na het aanmaken van een investeerdersaccount op het platform indien deze inactief was.
 • Deze termijn kan worden ingekort als u uw recht op vergetelheid uitoefent (zie volgende paragraaf).

Indien onze kredietverzekeraar tussenbeide komt, bewaart hij uw gegevens tot de verjaringstermijn verstreken is (10 jaar). Hij mag uw gegevens langer dan die termijn bewaren, maar enkel voor statistische doeleinden.

Na deze termijnen worden uw strikt persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, voornaam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer enz.) verwijderd uit onze databank. We houden echter wel de gegevens bij die we voor statistische doelen verzamelen, m.a.w. anonieme gegevens die u niet kunnen identificeren (regio, geslacht, leeftijd, doel en bedrag van de gevraagde lening, burgerlijke stand, aard van werk en sector, enz.).

Wat zijn uw rechten inzake persoonsgegevens?

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u, als betrokkene, verschillende rechten:

Recht van inzage

Als betrokkene heeft u het recht om van mozzeno uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de verwerkingsdoeleinden.

Recht op rectificatie

U hebt ook het recht om onverwijld rectificatie van uw onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op vergetelheid

Onder bepaalde voorwaarden kunt u van mozzeno het wissen van uw persoonsgegevens verkrijgen.

Het is echter niet mogelijk dit recht uit te oefenen wanneer het bewaren van uw gegevens het gevolg is van een wettelijke verplichting voor mozzeno of van de uitvoering van een overeenkomst (bijv. een leningsovereenkomst of een lopende investering). Wij verwijzen hier naar de toepasselijke bewaartermijnen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht van mozzeno de beperking van de verwerking van de u betreffende gegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld indien u betwist dat uw gegevens correct zijn of indien mozzeno uw gegevens niet meer nodig heeft maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens dat u aan mozzeno heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht die gegevens aan een andere entiteit over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door mozzeno.

Recht van bezwaar

In sommige gevallen hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mozzeno. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer mozzeno uw gegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd of algemeen belang. Dit recht is niet van toepassing wanneer uw gegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Recht om niet te worden onderworpen aan een besluitvorming dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering)

Behoudens uitzonderingen hebt u het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit recht is niet van toepassing indien het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en mozzeno (bijv. een leningovereenkomst). U hebt echter recht tot een menselijke tussenkomst, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten . Daarvoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met mozzeno.

Recht om uw toestemming in te trekken

U beschikt eveneens te allen tijde over het recht om uw eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, met name door contact op te nemen met mozzeno.

In voorkomend geval vragen wij uw voorafgaande toestemming om de verbinding te maken met uw bankrekening en mozzeno, voor de verzending van commerciële mededelingen uitgaande van mozzeno en haar partners, de overmaking van uw kredietaanvraag aan andere potentiële kredietverleners en het delen van de gegevens van uw profiel(en) op sociale media voor de evaluatie van uw profiel van kredietnemer op het ogenblik waarop u uw kredietaanvraag indient. De intrekking van uw toestemming voor één van deze gebruiksdoeleinden heeft geen invloed op de reeds eerder uitgevoerde verwerkingen, maar is van toepassing voor de toekomst.

Hoe kunt u uw rechten oefenen?

Om uw rechten uit te oefenen dient u contact op te nemen met mozzeno, die vervolgens binnen een maand moet reageren.

Vragen, klachten en bezwaren


Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met mozzeno.

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van persoonsgegevens door Atradius ICP, kunt u de pagina over de bescherming van persoonsgegevens op hun website bezoeken: https://www.atradiusicp.com of contact opnemen met hun afgevaardige voor de bescherming van persoonsgegevens via brief of e-mail naar dataprotection.icp@atradius.com.

In geval van betwisting met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel +32 (0)2 274 48 00 – e-mail: commission@privacycommission.be).

Inwerkingtreding en wijzigingen


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit beleid inzake gegevensbescherming. Die wijzigingen worden u ter kennis gebracht via het platform of via een individuele kennisgeving, en zullen van kracht zijn zeven dagen na de publicatie ervan.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 243.805.387,27 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 133.209.561,98 al terugbetaald aan investeerders