Versie 3.0 mei 2018

Inleiding

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door en onder de verantwoordelijkheid van de NV mozzeno, handelend als verantwoordelijke voor de verwerking, met statutaire zetel te Louizalaan 523, 1050 Brussel, KBO nr. 0643.893.720, overeenkomstig dit beleid inzake de bescherming van de persoonsgegevens en met inachtneming van de in België toepasselijke wetgeving, met name de Europese verordening 2016/679. U kunt contact met ons opnemen via brief naar het bovenvermelde adres, via e-mail support@mozzeno.com of via telefoon 02/5881414.

Wanneer wij uw toestemming nodig hebben om de u betreffende gegevens te verwerken, vragen wij u die toestemming te bevestigen via verschillende op de Site aanwezige tools en verwijzen wij naar dit beleid inzake gegevensbescherming, dat beschikbaar is en te allen tijde kan worden geraadpleegd via https://www.mozzeno.com/nl/privacy/.

Door gebruik te maken van de diensten van mozzeno, erkent u kennis te hebben genomen van dit beleid inzake gegevensbescherming. Dit beleid vormt geen overeenkomst, maar is een verbintenis van mozzeno wat betreft de verwerking van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten.

De gegevens die wij verzamelen

In de eerste plaats verzamelen wij de gegevens die u ons levert via het formulier voor het aanmaken van een persoonlijke account op het mozzeno-platform. Het betreft elementaire identificatiegegevens zoals uw naam, e-mailadres, postadres enz.

Indien u van het platform gebruik wenst te maken om een lening aan te vragen of een belegging te doen, dient u een specifieke registratieaanvraag als investeerder of kredietnemer in te vullen. In een dergelijk geval verzamelen wij eveneens alle bijkomende informatie die u ons verstrekt tijdens dat registratieproces. Indien u dat wenst, en mits uw specifieke toestemming tijdens uw registratieaanvraag, kunt u de opmaak van uw profiel van investeerder of kredietnemer vereenvoudigen via een verbinding met uw profiel op bepaalde sociale netwerken. In dat geval verzamelen wij de gegevens waartoe u ons uitdrukkelijk toegang geeft via de verbindingsinterface van het sociale netwerk van uw keuze.

In het kader van een kredietaanvraag verzamelen wij bovendien bepaalde gegevens inzake uw leningsproject, uw persoonlijke situatie, gezinssituatie, opleiding, professionele situatie, inkomen en financiële situatie enz. De mededeling van die informatie is verplicht opdat wij zo steeds kunnen beoordelen of de kredietaanvraag bij het profiel en het budget van de kredietnemer past.

In overeenstemming met artikel VII.149 van het Wetboek van economisch recht hebben mozzeno en eventueel zijn gevolmachtigde Atradius ICP toegang tot uw persoonsgegevens bij de Centrale voor kredieten aan particulieren. Deze bron is niet toegankelijk voor het publiek.

Wij kunnen eveneens gegevens verzamelen die worden verwerkt door externe dienstverleners die het producten- en dienstenaanbod van mozzeno aanvullen, bijvoorbeeld aanbieders van verzekeringen. In die context kunnen gegevens inzake uw gezondheidstoestand worden verwerkt (zie hieronder).

Wij kunnen eveneens bepaalde gegevens op geautomatiseerde wijze verzamelen bij uw bezoeken op de mozzeno-website, via bepaalde hulpmiddelen die beschreven zijn in ons cookiebeleid, dat beschikbaar is op https://www.mozzeno.com/nl/verordening-inzake-cookies/.

Het mozzeno-platform kan links naar andere websites bevatten. Het is mogelijk dat die laatste, net als de mozzeno-pagina’s op een ander platform of sociaal netwerk, gegevens over u verzamelen overeenkomstig hun eigen regels en voorwaarden. We raden u aan die aandachtig te lezen. Dit beleid inzake gegevensbescherming geldt uitsluitend voor gegevens die zijn verzameld op het mozzeno-platform.

Wat wij met uw gegevens doen

In de eerste plaats gebruiken wij de gegevens om u de mogelijkheid te bieden de verschillende functionaliteiten van het platform te gebruiken en u de gevraagde diensten te verstrekken, om te reageren op uw vragen of verzoeken, en meer in het algemeen te zorgen voor de uitvoering van de op het platform gesloten lenings- en beleggingsovereenkomsten enz.

Allereerst gebruiken we de bij een kredietaanvraag verstrekte gegevens om uw aanvraag en uw solvabiliteit te kunnen analyseren, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken de gegevens die u bij uw kredietaanvraag aan ons doorgeeft ook om uw kredietnemersprofiel en solvabiliteit te beoordelen. Dat gebruik gebeurt in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. In de precontractuele fase van uw kredietaanvraag kan die beoordeling van uw kredietnemersprofiel automatisch gebeuren, en wel via statistische regels gebaseerd op de geanonimiseerde historische gegevens van de kredietaanvragen en -dossiers beheerd door mozzeno. Dankzij die geautomatiseerde verwerking kan er rekening worden gehouden met een groot aantal statistische regels. Die verzekeren een zo verfijnd mogelijke analyse van het profiel en de aanvraag van elke kredietnemer. Ze stellen ons ook in staat de kredietnemer een gepersonaliseerde rentevoet voor te stellen. De gegevens die u aan ons bezorgt en die wij bij een derde over u verzamelen (zoals bij de centrale voor kredieten) kunnen met andere woorden het voorwerp zijn van een automatische analyse door onze informaticasystemen. Ze worden daarbij via onze statistische en evaluatieregels geanalyseerd. Het resultaat van die automatische analyse kan tot de aanvaarding of weigering van uw kredietaanvraag leiden. U kunt altijd contact opnemen met mozzeno wanneer u hier meer informatie over wenst https://www.mozzeno.com/nl/support-en-contact/.

Om de toekenning en het eventuele beheer van uw lening en latere leningen toe te staan, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze kredietverzekeraar Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, afdeling ICP (“Atradius ICP”), avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namen (KBO nr. 0661.624.528), in overeenstemming met artikel VII.119 §1 van het Wetboek van economisch recht. Atradius ICP kan uw gegevens verwerken om te beslissen over een eventuele kredietverzekering en om zijn gereglementeerde activiteit van kredietverzekeraar uit te oefenen (Wet van 4 april 2014 inzake verzekeringen, in het bijzonder artikel 134 tot 140).

Wanneer wij uw leningaanvraag en profiel analyseren, stellen wij u als tussenhandelaar een geschikte oplossing voor. Vervolgens maken wij uw gegevens (die u tijdens uw kredietaanvraag hebt meegedeeld) en uw leenproject over aan een van de kredietgevers met wie we samenwerken –

  • mozzeno,
  • Elantis SA (KBO nr. 0404.228.296), die verantwoordelijk is voor de verwerking, met statutaire zetel te rue des Clarisses 38, 4000 Luik. Voor meer informatie over de verwerking door Elantis, kunt u hun privacybeleid raadplegen: https://www.elantis.be/nl/privacycharter,

– afhankelijk van van wie de oplossing komt.

Wij stellen u op de hoogte van de identiteit van de kredietgever aan wie wij uw aanvraag voorleggen. Die informatie krijgt u via e-mail en bevat alle gegevens van de kredietgever, alsook de link naar het privacybeleid van de betreffende kredietgever, die handelt als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. In dit privacybeleid van de kredietgever kunt u lezen waar de gegevens die in het kader van uw kredietaanvraag zijn overgemaakt voor worden gebruikt, of uw aanvraag nu wordt aanvaard of geweigerd.

Indien de kredietoplossing wordt voorgesteld door mozzeno en uw kredietaanvraag is toegestaan, worden uw persoonsgegevens intern gebruikt door mozzeno om uw lening te kunnen beheren.

mozzeno kan uw gegevens ook gebruiken om u een herinnering te sturen wanneer uw dossier voor de kredietaanvraag niet volledig is. Die herinneringen kunnen via brief, e-mail, sms en/of telefoon gebeuren.

Wij kunnen eveneens de gegevens van uw kredietaanvraag en van uw persoonlijk lenersprofiel hergebruiken, maar uitsluitend in een samengevoegde vorm die het niet mogelijk maakt u rechtstreeks te identificeren, en dat om (i) ons analysemodel van de terugbetalingscapaciteit van de kandidaat-kredietnemers te verbeteren, (ii) de opvolging en de analyse van een latere kredietaanvraag te verzekeren, en (iii) voor doeleinden van direct marketing (via brief, e-mail, sms en/of telefoon) en segmentering van ons cliënteel. Een dergelijk gebruik van de gegevens onder een vorm die het niet mogelijk maakt u rechtstreeks te identificeren, wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om de rentabiliteit en de groei van onze activiteiten te verzekeren, met inachtneming van uw individuele rechten en vrijheden en mits de toepassing van gepaste technische en organisatorische maatregelen waarmee een onrechtmatig gebruik van uw gegevens wordt verhinderd. U kunt meer inlichtingen over ons beleid inzake gegevensbescherming en veiligheid verkrijgen door contact op te nemen met mozzeno via https://www.mozzeno.com/nl/support-en-contact/.

Wat betreft het gebruik van de bij het bezoeken van onze site automatisch verzamelde gegevens, verwijzen wij naar ons cookiebeleid, dat beschikbaar is op https://www.mozzeno.com/nl/verordening-inzake-cookies/.

Meer in het algemeen kunnen wij uw gegevens eveneens gebruiken voor de conformering van onze activiteiten en programma’s aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen – strijd tegen het witwassen van geld, strijd tegen fraude, identificatieplicht van de klant –, voor de uitvoering van interne audits met de bedoeling ons platform te verbeteren, en om onderzoek voor onze rekening te verrichten met de bedoeling nieuwe producten of diensten te ontwikkelen of de bestaande producten en diensten te verbeteren.

Verwerking van gezondheidsgegevens

Door gebruik te maken van het mozzeno-platform voor een kredietaanvraag stemt u in met de verwerking van gegevens betreffende uw gezondheid indien dat noodzakelijk is voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van de overeenkomst door de dossierbeheerders die tussenkomen in het betreffende dossier.

Het overmaken van uw gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden overgemaakt en behandeld door mozzeno services, die in opdracht van mozzeno handelt als verlener van verschillende diensten die nodig zijn om uw kredietaanvraag te verwerken: opzetten van een digitaal platform, ontwikkeling van een risicoscoring, opvolgen van de bewijsstukken en documenten die nodig zijn om de kredietovereenkomst af te sluiten. mozzeno services verleent ook marketingdiensten en verstuurt herinneringen aan de kredietnemers voor mozzeno.

Mits uw voorafgaande toestemming kunnen wij uw gegevens gebruiken, in het bijzonder uw e-mailadres en uw mobieletelefoonnummer, om u commerciële mededelingen uitgaande van mozzeno of haar partners te sturen.

Het is mogelijk dat wij uw gegevens volledig of gedeeltelijk overmaken aan een derde, wanneer dat ons door een administratieve of gerechtelijke instantie wordt opgelegd, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Uw gegevens houden intrinsiek verband met de activiteiten van ons platform en kunnen dus worden overgemaakt aan een andere vennootschap indien wij onze activiteiten volledig of gedeeltelijk zouden verkopen, overdragen, inbrengen of op een andere manier overdragen, of een fusie zouden aangaan met een andere vennootschap, of een andere reorganisatie van onze onderneming zouden doorvoeren.

Buiten die gevallen delen wij geen gegevens van u met derden die ervan gebruik zouden kunnen maken voor hun eigen behoeften.

Uw gegevens worden overigens in geen geval opgeslagen op servers die zich buiten de Europese Unie bevinden.

Bewaring van uw gegevens

De gegevens in verband met een lenings- of beleggingsovereenkomst worden op naam bewaard tijdens de uitvoering van de overeenkomst en tot het verstrijken van de wettelijke archiverings- en verjaringstermijn of desgevallend de bij wet opgelegde termijn. Nadien worden enkel samengevoegde gegevens bewaard op basis waarvan u niet rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.

De overige gegevens worden bewaard zolang wij onze activiteiten verderzetten, tenzij u zich om gegronde en gerechtvaardigde redenen tegen de verwerking ervan verzet. Indien u ons vraagt uw profiel te verwijderen, zullen uw gegevens slechts op naam worden bewaard tot het verstrijken van de wettelijke archiverings- en verjaringstermijn.

Indien onze kredietverzekeraar tussenbeide komt, bewaart hij uw gegevens tot de verjaringstermijn verstreken is (10 jaar). Hij mag uw gegevens langer dan die termijn bewaren, maar enkel voor statistische doeleinden.

Uw rechten

U bent gerechtigd zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden. U kunt dat recht uitoefenen door contact op te nemen met mozzeno op https://www.mozzeno.com/nl/support-en-contact/.

U beschikt over een recht van toegang, tot rectificatie van, wissen van, beperking van en verzet tegen  de verwerking van uw gegevens, alsook het recht van  gegevensportabiliteit, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Voor de uitoefening van die rechten volstaat het contact op te nemen met mozzeno https://www.mozzeno.com/nl/support-en-contact/.

U beschikt eveneens te allen tijde over het recht om uw eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, met name door contact op te nemen met mozzeno https://www.mozzeno.com/nl/support-en-contact/. In voorkomend geval vragen wij uw voorafgaande toestemming voor de verzending van commerciële mededelingen uitgaande van mozzeno en haar partners, de overmaking van uw kredietaanvraag aan andere potentiële kredietverleners en het delen van de gegevens van uw profiel(en) op sociale media voor de evaluatie van uw profiel van kredietnemer op het ogenblik waarop u uw kredietaanvraag indient. De intrekking van uw toestemming voor één van deze gebruiksdoeleinden heeft geen invloed op de reeds eerder uitgevoerde verwerkingen, maar is van toepassing voor de toekomst.

In geval van betwisting met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel +32 (0)2 274 48 00 – e-mail: commission@privacycommission.be).

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van persoonsgegevens door Atradius ICP, kunt u de pagina over de bescherming van persoonsgegevens op hun website bezoeken: https://www.atradiusicp.com of contact opnemen met hun afgevaardige voor de bescherming van persoonsgegevens via brief of e-mail naar dataprotection.icp@atradius.com.

Inwerkingtreding en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit beleid inzake gegevensbescherming. Die wijzigingen worden u ter kennis gebracht via het platform of via een individuele kennisgeving, en zullen van kracht zijn zeven dagen na de publicatie ervan.