Privacybeleid

drie gewone mensen
vier gewone mensen

Versie 12.0 december 2022

Inleiding

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door en onder de verantwoordelijkheid van de NV mozzeno, handelend als verantwoordelijke voor de verwerking, met statutaire zetel te Louizalaan 523, 1050 Brussel, KBO nr. 0643.893.720, overeenkomstig dit beleid inzake de bescherming van de persoonsgegevens en met inachtneming van de in België toepasselijke wetgeving, met name de Europese verordening 2016/679 inzake de gegevensbescherming. U kunt contact met ons opnemen via brief naar het bovenvermelde adres, via e-mail privacy@mozzeno.com of via telefoon 02/5881414.

Wanneer wij uw toestemming nodig hebben om de u betreffende gegevens te verwerken, vragen wij u die toestemming te bevestigen via verschillende op de Site aanwezige tools en verwijzen wij naar dit beleid inzake gegevensbescherming, dat beschikbaar is en te allen tijde kan worden geraadpleegd via https://www.mozzeno.com/nl/privacy/.

Door gebruik te maken van de diensten van mozzeno, erkent u kennis te hebben genomen van dit beleid inzake gegevensbescherming. Dit beleid vormt geen overeenkomst, maar is een verbintenis van mozzeno wat betreft de verwerking van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten.

De gegevens die wij verzamelen

In de eerste plaats verzamelen wij de gegevens die u ons levert via het formulier voor het aanmaken van een persoonlijke account op het mozzeno-platform. Het betreft elementaire identificatiegegevens zoals uw naam, e-mailadres, postadres enz.

Indien u van het platform gebruik wenst te maken om een lening aan te vragen of een belegging te doen, dient u een specifieke registratieaanvraag als investeerder of kredietnemer in te vullen. In een dergelijk geval verzamelen wij eveneens alle bijkomende informatie die u ons verstrekt tijdens dat registratieproces. Indien u dat wenst, en mits uw specifieke toestemming tijdens uw registratieaanvraag, kunt u de opmaak van uw profiel van investeerder of kredietnemer vereenvoudigen via een verbinding met uw profiel op bepaalde sociale netwerken of via het itsme-platform. In dat geval verzamelen wij de gegevens waartoe u ons uitdrukkelijk toegang geeft via de verbindingsinterface van het sociale netwerk van uw keuze of via het itsme-platform.

In het kader van een kredietaanvraag verzamelen wij bovendien bepaalde gegevens inzake het leningsproject, uw persoonlijke situatie, eventueel de situatie van uw zaak, uw gezinssituatie, opleiding, professionele situatie, inkomen en financiële situatie enz. De mededeling van die informatie is verplicht opdat wij zo steeds kunnen beoordelen of de kredietaanvraag bij het profiel en het budget van de kredietnemer past.

mozzeno raadpleegt de website https://www.checkdoc.be voor het verifiëren van uw Belgische identiteitsdocumenten.

Wij kunnen eveneens gegevens verzamelen die worden verwerkt door externe dienstverleners die het producten- en dienstenaanbod van mozzeno aanvullen, bijvoorbeeld aanbieders van verzekeringen. In die context kunnen gegevens inzake uw gezondheidstoestand worden verwerkt (zie hieronder).

Wij kunnen eveneens bepaalde gegevens op geautomatiseerde wijze verzamelen bij uw bezoeken op de mozzeno-website, via bepaalde hulpmiddelen die beschreven zijn in ons cookiebeleid, dat beschikbaar is op https://www.mozzeno.com/nl/verordening-inzake-cookies/.

Het mozzeno-platform kan links naar andere websites bevatten. Het is mogelijk dat die laatste, net als de mozzeno-pagina’s op een ander platform of sociaal netwerk, gegevens over u verzamelen overeenkomstig hun eigen regels en voorwaarden. We raden u aan die aandachtig te lezen. Dit beleid inzake gegevensbescherming geldt uitsluitend voor gegevens die zijn verzameld op het mozzeno-platform.

Wij verzamelen ook bepaalde gegevens in het kader van het gebruik van een tool die het ons mogelijk maakt om uw acties (clicks, navigeren, etc.) op mozzeno.com te visualiseren. Deze tool wordt vooral toegepast op het formulier van een online leningsaanvraag om zo het gebruik van onze website te optimaliseren. Hiertoe doet mozzeno een beroep op de diensten van Smartlook, een onderaannemer met wie we een overeenkomst betreffende de persoonlijke gegevens hebben afgesloten conform artikel 28 van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming. Gevoelige informatie zoals uw paswoord wordt echter niet verzameld.

In de strijd tegen fraude kunnen wij besluiten openbare gegevens op internet te raadplegen. Die kunnen ons immers helpen de echtheid van bepaalde meegedeelde informatie te controleren (bv: Kruispuntbank van Ondernemingen, website van een werkgever …)

Gegevens die wij specifiek bij een persoonlijke kredietaanvraag verzamelen

In overeenstemming met artikel VII.149 van het Wetboek van economisch recht hebben mozzeno en eventueel zijn gevolmachtigde Atradius ICP toegang tot uw persoonsgegevens bij de Centrale voor kredieten aan particulieren en bij het Bestand van de niet-gereglementeerde registraties. Deze bronnen zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Indien nodig raadpleegt mozzeno ook het Bureau Krediet Registratie (BKR – Nederland) of de Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditversicherung (Schufa – Duitsland). Deze instanties zijn het respectievelijk Nederlandse en Duitse equivalent van de Centrale voor kredieten aan particulieren. Dit zal met name gebeuren wanneer de kredietaanvrager de Nederlandse of Duitse nationaliteit heeft en mozzeno redenen heeft om te geloven dat deze persoon een of meerdere kredieten in zijn land van oorsprong heeft afgesloten.

Gegevens die wij specifiek bij de aanvraag van een investeringskrediet verzamelen

mozzeno raadpleegt de gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn op basis van het ondernemingsnummer van de kredietnemer:

  • Jaarrekeningen via de Nationale Bank van België
  • Publicaties in het Belgische Staatsblad
  • Gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen

Om het verzamelen van die gegevens te vergemakkelijken, kan mozzeno de diensten van een onderaannemer inschakelen.

mozzeno raadpleegt de website https://www.checkobligationderetenue.be om na te gaan of er voor de onderneming een inhoudingsplicht geldt omwille van fiscale of sociale schulden.

Bij aanvragen ingediend door een kredietnemer die zelfstandige is, hebben mozzeno en eventueel zijn gevolmachtigde Atradius ICP toegang tot de persoonsgegevens bij het Bestand van de niet-gereglementeerde registraties (ENR).

Dit geldt eveneens voor de borgsteller van een investeringskrediet waarbij de kredietnemer een onderneming is.

Wat wij met uw gegevens doen

In de eerste plaats gebruiken wij de gegevens om u de mogelijkheid te bieden de verschillende functionaliteiten van het platform te gebruiken en u de gevraagde diensten te verstrekken, om te reageren op uw vragen of verzoeken, en meer in het algemeen te zorgen voor de uitvoering van de op het platform gesloten lenings- en beleggingsovereenkomsten enz.

Allereerst gebruiken we de bij een kredietaanvraag verstrekte gegevens om uw aanvraag en uw solvabiliteit of die van uw onderneming te kunnen analyseren, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

Wij gebruiken de gegevens die u bij uw kredietaanvraag aan ons doorgeeft ook om uw kredietnemersprofiel en solvabiliteit of die van uw onderneming te beoordelen. Dat gebruik gebeurt in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. In de precontractuele fase van uw kredietaanvraag kan die beoordeling van uw kredietnemersprofiel automatisch gebeuren, en wel via statistische regels gebaseerd op de geanonimiseerde historische gegevens van de kredietaanvragen en -dossiers beheerd door mozzeno. Dankzij die geautomatiseerde verwerking kan er rekening worden gehouden met een groot aantal statistische regels. Die verzekeren een zo verfijnd mogelijke analyse van het profiel en de aanvraag van elke kredietnemer. Ze stellen ons ook in staat de kredietnemer een gepersonaliseerde rentevoet voor te stellen. De gegevens die u aan ons bezorgt en die wij bij een derde over u verzamelen (zoals bij de centrale voor kredieten) kunnen met andere woorden het voorwerp zijn van een automatische analyse door onze informaticasystemen. Ze worden daarbij via onze statistische en evaluatieregels geanalyseerd. Het resultaat van die automatische analyse kan tot de aanvaarding of weigering van uw kredietaanvraag leiden. U kunt altijd contact opnemen met mozzeno wanneer u hier meer informatie over wenst https://www.mozzeno.com/nl/support-en-contact/.

Om de toekenning en het eventuele beheer van uw lening en latere leningen toe te staan, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze kredietverzekeraar Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, afdeling ICP (“Atradius ICP”), avenue Prince de Liège 78 te 5100 Namen (KBO nr. 0661.624.528), in overeenstemming met artikel VII.119 §1 van het Wetboek van economisch recht. Atradius ICP kan uw gegevens verwerken om te beslissen over een eventuele kredietverzekering en om zijn gereglementeerde activiteit van kredietverzekeraar uit te oefenen (Wet van 4 april 2014 inzake verzekeringen, in het bijzonder artikel 134 tot 140).

Indien de kredietoplossing wordt voorgesteld door mozzeno en uw kredietaanvraag is toegestaan, worden uw persoonsgegevens intern gebruikt door mozzeno om uw lening te kunnen beheren.

mozzeno kan uw gegevens ook gebruiken om u een herinnering te sturen wanneer uw dossier voor de kredietaanvraag niet volledig is. Die herinneringen kunnen via brief, e-mail, sms, ‘voice deposit’ en/of telefoon gebeuren.

mozzeno is wettelijk gezien verplicht de afgesloten kredietovereenkomst te registeren bij de Centrale voor kredieten aan particulieren en/of bij het Centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank.

Wij kunnen eveneens de gegevens van uw kredietaanvraag, van uw persoonlijk lenersprofiel  en dat van uw onderneming hergebruiken, maar uitsluitend in een samengevoegde vorm die een rechtstreekse identificatie niet mogelijk maakt, en dat om (i) ons analysemodel van de terugbetalingscapaciteit van de kandidaat-kredietnemers te verbeteren, (ii) de opvolging en de analyse van een latere kredietaanvraag te verzekeren, en (iii) voor doeleinden van direct marketing (via brief, e-mail, sms, ‘voice deposit’ en/of telefoon) en segmentering van ons cliënteel. Een dergelijk gebruik van de gegevens onder een vorm die een rechtstreekse identificatie niet mogelijk maakt, wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om de rentabiliteit en de groei van onze activiteiten te verzekeren, met inachtneming van uw individuele rechten en vrijheden en mits de toepassing van gepaste technische en organisatorische maatregelen waarmee een onrechtmatig gebruik van die gegevens wordt verhinderd. U kunt meer inlichtingen over ons beleid inzake gegevensbescherming en veiligheid verkrijgen door contact op te nemen met mozzeno via https://www.mozzeno.com/nl/support-en-contact/.

Wat betreft het gebruik van de bij het bezoeken van onze site automatisch verzamelde gegevens, verwijzen wij naar ons cookiebeleid, dat beschikbaar is op https://www.mozzeno.com/nl/verordening-inzake-cookies/.

Meer in het algemeen kunnen wij uw gegevens eveneens gebruiken voor de conformering van onze activiteiten en programma’s aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen – strijd tegen het witwassen van geld, strijd tegen fraude, identificatieplicht van de klant –, voor de uitvoering van interne audits met de bedoeling ons platform te verbeteren, en om onderzoek voor onze rekening te verrichten met de bedoeling nieuwe producten of diensten te ontwikkelen of de bestaande producten en diensten te verbeteren.

Verwerking van gezondheidsgegevens

Door gebruik te maken van het mozzeno-platform voor een kredietaanvraag stemt u in met de verwerking van gegevens betreffende uw gezondheid indien dat noodzakelijk is voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van de overeenkomst door de dossierbeheerders die tussenkomen in het betreffende dossier.

Het overmaken van uw gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden overgemaakt en behandeld door mozzeno services, die in opdracht van mozzeno handelt als verlener van verschillende diensten die nodig zijn om uw kredietaanvraag te verwerken: opzetten van een digitaal platform, ontwikkeling van een risicoscoring, opvolgen van de bewijsstukken en documenten die nodig zijn om de kredietovereenkomst af te sluiten. mozzeno services verleent ook marketingdiensten en verstuurt herinneringen aan de kredietnemers voor mozzeno.

Mits uw voorafgaande toestemming kunnen wij uw gegevens gebruiken, in het bijzonder uw e-mailadres en uw mobieletelefoonnummer, om u commerciële mededelingen uitgaande van mozzeno of haar partners te sturen.

Uitsluitend met het oog op een relevante promotie van onze producten en diensten en indien dit nodig is, kunnen sommige van uw gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners die handelen voor marketingdoeleinden op internet.

We kunnen uw gegevens overmaken aan financiële instellingen of tegenpartijen waarmee we verbonden zijn, indien er sprake is van een gerechtvaardigd zakelijk belang.

Wanneer de persoonlijke of professionele kredietaanvraag is gestart via een kredietbemiddelaar, is het mogelijk dat sommige van uw gegevens aan de bemiddelaar worden overgedragen. Dit om de bemiddelaar de kans te geven zijn functie uit te oefenen en zijn verplichtingen na te leven.

Bovendien is het mogelijk dat wij uw gegevens volledig of gedeeltelijk overmaken aan een derde, wanneer dat ons door een administratieve of gerechtelijke instantie wordt opgelegd, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Uw gegevens houden intrinsiek verband met de activiteiten van ons platform en kunnen dus worden overgemaakt aan een andere vennootschap indien wij onze activiteiten volledig of gedeeltelijk zouden verkopen, overdragen, inbrengen of op een andere manier overdragen, of een fusie zouden aangaan met een andere vennootschap, of een andere reorganisatie van onze onderneming zouden doorvoeren.

Buiten die gevallen delen wij geen gegevens van u met derden die ervan gebruik zouden kunnen maken voor hun eigen behoeften.

Uw gegevens worden overigens in geen geval opgeslagen op servers die zich buiten de Europese Unie bevinden.

Bewaring van uw gegevens

Voor de bewaring van uw gegevens zijn verschillende reglementen van toepassing (anti-witwaswet, wettelijke aansprakelijkheid, wet op de boekhouding, enz.). Uw gegevens zullen echter nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor zij worden verzameld.

De gegevens betreffende een lenings- of investeringsovereenkomst worden in een nominatieve vorm bewaard tijdens de uitvoering van de contractuele relatie en tot het verstrijken van de wettelijke archiverings- en verjaringstermijnen of, indien nodig, de wettelijk voorgeschreven periode.

In het algemeen worden de gegevens bijgehouden tot 10 jaar na verloop van de contractuele relatie (civiele verjaringstermijn).

Klant-kredietnemer Als kredietgever bewaart mozzeno uw gegevens tot 10 jaar na verloop van de contractuele relatie, d.w.z. na de beëindiging van de leningsovereenkomst.

Als kredietbemiddelaar bewaart mozzeno ook de gegevens van klanten die bij een andere kredietgever zijn geïntroduceerd tot 10 jaar na verloop van de contractuele relatie met deze andere kredietgever.

Klant-investeerder 10 jaar na verloop van de contractuele relatie, d.w.z. na de volledige terugbetaling van de openstaande bedragen uit hoofde van uw laatste investering.
Prospect 3 jaar na verloop van het statuut van prospect, m.a.w.:

  • Voor een lening: 3 jaar na de weigering of intrekking van uw leningsaanvraag op het mozzeno.com-platform.
  • Voor een investering: 3 jaar na het aanmaken van een investeerdersaccount op het platform indien deze inactief was.

Deze termijn kan worden ingekort als u uw recht op vergetelheid uitoefent (zie volgende paragraaf).

Na deze termijnen worden uw strikt persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, voornaam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer enz.) verwijderd uit onze databank. We houden echter wel de gegevens bij die we voor statistische doelen verzamelen, m.a.w. anonieme gegevens die u niet kunnen identificeren (regio, geslacht, leeftijd, doel en bedrag van de gevraagde lening, burgerlijke stand, aard van werk en sector, enz.).

Indien onze kredietverzekeraar tussenbeide komt, bewaart hij uw gegevens tot de verjaringstermijn verstreken is (10 jaar). Hij mag uw gegevens langer dan die termijn bewaren, maar enkel voor statistische doeleinden.

Uw rechten

U bent gerechtigd zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden. U kunt dat recht uitoefenen door contact op te nemen met mozzeno op https://www.mozzeno.com/nl/support-en-contact/.

U beschikt over een recht van toegang, tot rectificatie van, wissen van, beperking van en verzet tegen  de verwerking van uw gegevens, alsook het recht van  gegevensportabiliteit, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Voor de uitoefening van die rechten volstaat het contact op te nemen met mozzeno https://www.mozzeno.com/nl/support-en-contact/ die u binnen de maand een antwoord moet bezorgen. Het is echter belangrijk om op te merken dat mozzeno in bepaalde gevallen kan weigeren om uw gegevens te schrappen. Als u bijvoorbeeld een lopende lening bij mozzeno hebt, kunnen deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitoefening van deze leningsovereenkomst.

U beschikt eveneens te allen tijde over het recht om uw eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, met name door contact op te nemen met mozzeno https://www.mozzeno.com/nl/support-en-contact/. In voorkomend geval vragen wij uw voorafgaande toestemming voor de verzending van commerciële mededelingen uitgaande van mozzeno en haar partners, de overmaking van uw kredietaanvraag aan andere potentiële kredietverleners en het delen van de gegevens van uw profiel(en) op sociale media voor de evaluatie van uw profiel van kredietnemer op het ogenblik waarop u uw kredietaanvraag indient. De intrekking van uw toestemming voor één van deze gebruiksdoeleinden heeft geen invloed op de reeds eerder uitgevoerde verwerkingen, maar is van toepassing voor de toekomst.

In geval van betwisting met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel +32 (0)2 274 48 00 – e-mail: commission@privacycommission.be).

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van persoonsgegevens door Atradius ICP, kunt u de pagina over de bescherming van persoonsgegevens op hun website bezoeken: https://atradiusicp.com of contact opnemen met hun afgevaardige voor de bescherming van persoonsgegevens via brief of e-mail naar dataprotection.icp@atradius.com.

Inwerkingtreding en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit beleid inzake gegevensbescherming. Die wijzigingen worden u ter kennis gebracht via het platform of via een individuele kennisgeving, en zullen van kracht zijn zeven dagen na de publicatie ervan.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
Inschrijven op onze nieuwsbrief
ASBL Becommerce VZW

​​​​​​​mozzeno.com volgt de gedragscode (PDF) van het BeCommerce kwaliteitslabel.

Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 123.100.832,14 reeds toegekend aan leners
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 50.616.259,72 al terugbetaald aan investeerders