Versie 2.0 januari 2018

Inleiding

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door en onder de verantwoordelijkheid van de NV mozzeno, met statutaire zetel te Louizalaan 523, 1050 Brussel, KBO nr. 0643.893.720, overeenkomstig dit beleid inzake de bescherming van de persoonsgegevens en met inachtneming van de in België toepasselijke wetgeving [wet van 8 december 1992 tot uitvoering van de Europese richtlijn 95/46, en, met ingang van 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679].

Wanneer wij uw toestemming nodig hebben om de u betreffende gegevens te verwerken, vragen wij u die toestemming te bevestigen via verschillende op de Site aanwezige tools en verwijzen wij naar dit beleid inzake gegevensbescherming, dat beschikbaar is en te allen tijde kan worden geraadpleegd via https://www.mozzeno.com/nl/privacy/ . Door gebruik te maken van de diensten van mozzeno, erkent u kennis te hebben genomen van dit beleid inzake gegevensbescherming. Dit beleid vormt geen overeenkomst, maar is een verbintenis van mozzeno wat betreft de verwerking van uw gegevens en de uitoefening van uw rechten.

De gegevens die wij verzamelen

In de eerste plaats verzamelen wij de gegevens die u ons levert via het formulier voor het aanmaken van een persoonlijke account op het mozzeno-platform. Het betreft elementaire identificatiegegevens zoals uw naam, e-mailadres, postadres enz.

Indien u van het platform gebruik wenst te maken om een lening aan te vragen of een belegging te doen, dient u een specifieke registratieaanvraag als kredietverlener of kredietnemer in te vullen. In een dergelijk geval verzamelen wij eveneens alle bijkomende informatie die u ons verstrekt tijdens dat registratieproces. Indien u dat wenst, en mits uw specifieke toestemming tijdens uw registratieaanvraag, kunt u de opmaak van uw profiel van kredietverlener of kredietnemer vereenvoudigen via een verbinding met uw profiel op bepaalde sociale netwerken. In dat geval verzamelen wij de gegevens waartoe u ons uitdrukkelijk toegang geeft via de verbindingsinterface van het sociale netwerk van uw keuze.

In het kader van een leningsaanvraag verzamelen wij bovendien bepaalde gegevens inzake uw leningsproject, uw persoonlijke situatie, gezinssituatie, opleiding, professionele situatie, inkomen en financiële situatie enz. De mededeling van die informatie is verplicht opdat wij een leningsaanvraag zouden kunnen beoordelen. U kunt overigens, zonder enige verplichting, beslissen ons bepaalde bijkomende inlichtingen te verstrekken die afkomstig zijn van uw profiel(en) op de door u gekozen sociale netwerken, om ons te helpen uw profiel als kredietnemer zo goed mogelijk te beoordelen (zie hieronder: “Wat wij met uw gegevens doen”).

Wij kunnen eveneens gegevens verzamelen die worden verwerkt door externe dienstverleners die het producten- en dienstenaanbod van mozzeno aanvullen, bijvoorbeeld aanbieders van verzekeringen. In die context kunnen gegevens inzake uw gezondheidstoestand worden verwerkt (zie hieronder).

Wij kunnen eveneens bepaalde gegevens op geautomatiseerde wijze verzamelen bij uw bezoeken op de mozzeno-website, via bepaalde hulpmiddelen die beschreven zijn in ons cookiebeleid, dat beschikbaar is op https://www.mozzeno.com/nl/verordening-inzake-cookies/.

Het mozzeno-platform kan links naar andere websites bevatten. Het is mogelijk dat die laatste, net als de mozzeno-pagina’s op een ander platform of sociaal netwerk, gegevens over u verzamelen overeenkomstig hun eigen regels en voorwaarden. We raden u aan die aandachtig te lezen. Dit beleid inzake gegevensbescherming geldt uitsluitend voor gegevens die zijn verzameld op het mozzeno-platform.

Wat wij met uw gegevens doen

In de eerste plaats gebruiken wij de gegevens om u de mogelijkheid te bieden de verschillende functionaliteiten van het platform te gebruiken en u de gevraagde diensten te verstrekken, om te reageren op uw vragen of verzoeken, en meer in het algemeen te zorgen voor de uitvoering van de op het platform gesloten lenings- en beleggingsovereenkomsten enz.

Wij gebruiken eveneens de gegevens die u ons overmaakt bij een leningsaanvraag voor de beoordeling van uw lenersprofiel. In de eerste plaats gebruiken we de bij een leningsaanvraag verstrekte gegevens om uw aanvraag en uw solvabiliteit te kunnen analyseren, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

Bovendien, en uitsluitend indien u daartoe voorafgaandelijk toestemming verleent, gebruiken wij de van uw sociale netwerken afkomstige gegevens waartoe u ons toegang geeft om de analyse van uw persoonlijk profiel van kredietnemer te verbeteren op basis van een wiskundig analysemodel. Wij denken dat die fijnere en verdergaande analyse van uw profiel uw kansen om een lening te krijgen kan verhogen, omdat ze ons in staat stelt uw terugbetalingscapaciteiten beter te kennen.

Wanneer wij uw leningaanvraag en profiel analyseren, stellen wij u als tussenhandelaar een geschikte oplossing voor. Vervolgens geven wij uw gegevens en leenproject door aan een van de kredietgevers met wie we samenwerken – mozzeno en Elantis – afhankelijk van van wie de oplossing komt.

Wij stellen u op de hoogte van de identiteit van de kredietgever aan wie wij uw aanvraag voorleggen. Die informatie krijgt u via e-mail en bevat alle gegevens van de kredietgever.

Wij kunnen eveneens de gegevens van uw leningsaanvraag en van uw persoonlijk lenersprofiel hergebruiken, maar uitsluitend in een samengevoegde vorm die het niet mogelijk maakt u rechtstreeks te identificeren, en dat om (i) ons analysemodel van de terugbetalingscapaciteit van de kandidaat-kredietnemers te verbeteren, (ii) de opvolging en de analyse van een latere leningsaanvraag te verzekeren, en (iii) voor doeleinden van direct marketing en segmentering van ons cliënteel. Een dergelijk gebruik van de gegevens onder een vorm die het niet mogelijk maakt u rechtstreeks te identificeren, wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om de rentabiliteit en de groei van onze activiteiten te verzekeren, met inachtneming van uw individuele rechten en vrijheden en mits de toepassing van gepaste technische en organisatorische maatregelen waarmee een onrechtmatig gebruik van uw gegevens wordt verhinderd. U kunt meer inlichtingen over ons beleid inzake gegevensbescherming en veiligheid verkrijgen door contact op te nemen met mozzeno via https://www.mozzeno.com/nl/support-en-contact/.

Wat betreft het gebruik van de bij het bezoeken van onze site automatisch verzamelde gegevens, verwijzen wij naar ons cookiebeleid, dat beschikbaar is op https://www.mozzeno.com/nl/verordening-inzake-cookies/.

Meer in het algemeen kunnen wij de gegevens eveneens gebruiken voor de conformering van onze activiteiten en programma’s aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, voor de uitvoering van interne audits met de bedoeling ons platform te verbeteren, en om onderzoek voor onze rekening te verrichten met de bedoeling nieuwe producten of diensten te ontwikkelen of de bestaande producten en diensten te verbeteren.

Verwerking van gezondheidsgegevens

Door gebruik te maken van het mozzeno-platform voor een leningsaanvraag stemt u in met de verwerking van gegevens betreffende uw gezondheid indien dat noodzakelijk is voor de aanvaarding, het beheer en de uitvoering van de overeenkomst door de dossierbeheerders die tussenkomen in het betreffende dossier.

Het overmaken van uw gegevens aan derden

Mits uw voorafgaande toestemming kunnen wij uw gegevens gebruiken, in het bijzonder uw e-mailadres en uw mobieletelefoonnummer, om u commerciële mededelingen uitgaande van mozzeno of haar partners te sturen.

Het is mogelijk dat wij uw gegevens volledig of gedeeltelijk overmaken aan een derde, wanneer dat ons door een administratieve of gerechtelijke instantie wordt opgelegd, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Uw gegevens houden intrinsiek verband met de activiteiten van ons platform en kunnen dus worden overgemaakt aan een andere vennootschap indien wij onze activiteiten volledig of gedeeltelijk zouden verkopen, overdragen, inbrengen of op een andere manier overdragen, of een fusie zouden aangaan met een andere vennootschap, of een andere reorganisatie van onze onderneming zouden doorvoeren.

Buiten die gevallen delen wij geen gegevens van u met derden die ervan gebruik zouden kunnen maken voor hun eigen behoeften.

Uw gegevens worden overigens in geen geval opgeslagen op servers die zich buiten de Europese Unie bevinden.

Bewaring van uw gegevens

De gegevens in verband met een lenings- of beleggingsovereenkomst worden op naam bewaard tijdens de uitvoering van de overeenkomst en tot het verstrijken van de wettelijke archiverings- en verjaringstermijn of desgevallend de bij wet opgelegde termijn. Nadien worden enkel samengevoegde gegevens bewaard op basis waarvan u niet rechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.

De overige gegevens worden bewaard zolang wij onze activiteiten verderzetten, tenzij u zich om gegronde en gerechtvaardigde redenen tegen de verwerking ervan verzet. Indien u ons vraagt uw profiel te verwijderen, zullen uw gegevens slechts op naam worden bewaard tot het verstrijken van de wettelijke archiverings- en verjaringstermijn.

Uw rechten

U bent gerechtigd zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden. U kunt dat recht uitoefenen door contact op te nemen met mozzeno op https://www.mozzeno.com/nl/support-en-contact/.

U beschikt over een recht van toegang tot, rectificatie van, schrapping van, beperking van en verzet tegen de verwerking van uw gegevens, alsook het recht van gegevensportabiliteit, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Voor de uitoefening van die rechten volstaat het contact op te nemen met mozzeno https://www.mozzeno.com/nl/support-en-contact/.

U beschikt eveneens te allen tijde over het recht om uw eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken. In voorkomend geval vragen wij uw voorafgaande toestemming voor de verzending van commerciële mededelingen uitgaande van mozzeno en haar partners, de overmaking van uw leningsaanvraag aan andere potentiële kredietverleners en het delen van de gegevens van uw profiel(en) op sociale media voor de evaluatie van uw profiel van kredietnemer op het ogenblik waarop u uw leningsaanvraag indient. De intrekking van uw toestemming voor één van deze gebruiksdoeleinden heeft geen invloed op de reeds eerder uitgevoerde verwerkingen, maar is van toepassing voor de toekomst.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

 

Inwerkingtreding en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit beleid inzake gegevensbescherming. Die wijzigingen worden u ter kennis gebracht via het platform of via een individuele kennisgeving, en zullen van kracht zijn zeven dagen na de publicatie ervan.