Een investering op het mozzeno-platform houdt een zekere risicograad in. De investeerder loopt het risico het verwachte rendement niet te behalen en/of zijn investering volledig of gedeeltelijk te verliezen. De investeerder dient de voorwaarden van het aanbod aandachtig te lezen alvorens hij beslist om op het platform te investeren.

Risicofactoren van investeren bij mozzeno

Om het risico van uw investering te verkleinen, is het altijd beter om uw portefeuille over verschillende soorten investeringen te spreiden. mozzeno en haar collaboratieve platform bieden daarom een unieke soort investering: de mogelijkheid om in Belgische consumentenkredieten en investeringskredieten te investeren.

Investeren houdt altijd een zekere graad van risico in. mozzeno heeft dan ook verschillende maatregelen ingevoerd om dat risico te verminderen.

Risico op volledig of gedeeltelijk verlies

Een investering in mozzeno-Notes houdt een zekere risicograad in. De investeerders kunnen een deel of de totaliteit van hun investering verliezen omdat de betalingen op de Notes volledig afhangen van de correcte betalingen aan mozzeno van de Lening onderliggend aan de Serie van Notes.

Om deze risico’s te beperken, heeft mozzeno verschillende beschermingsmechanismen ingevoerd.

Risico op faillissement

In het geval dat mozzeno een faillissement of een soortgelijke procedure zou ondergaan, kunnen de rechten van de houders van Notes onzeker worden, en betalingen betreffende de Notes zouden vertraagd, beperkt, opgeschort of geannuleerd kunnen worden.

 • mozzeno nv is de vennootschap die verantwoordelijk is voor het toekennen van kredieten, het uitgeven van Notes en het beheren van de liquide middelen op de mozzeno-accounts van de investeerders. De inkomsten van de activiteit worden voornamelijk door mozzeno nv verzameld.
 • Fintensy is dan weer de vennootschap die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, beheren en promoten van het digitale platform. Ze verricht een groot deel van de handelingen voor rekening van en onder de verantwoordelijkheid van mozzeno nv. Fintensy is ook de contractant van de meeste leveranciers van de groep en heeft de meeste arbeidsovereenkomsten gesloten. De uitgaven van de activiteit worden grotendeels gedragen door Fintensy.
 • mozzeno nv heeft met Fintensy een dienstencontract afgesloten voor verrichte diensten zoals de terbeschikkingstelling van het digitale platform mozzeno.com. Dit dienstencontract voorziet dat de facturatie van de dienstverleningen van Fintensy nooit de inkomsten van mozzeno nv kan overstijgen. Die facturatie is bovendien contractueel beperkt, om te verzekeren dat mozzeno nv een boekhoudkundige winst realiseert die op zijn minst positief is.
 • Omwille van wettelijke redenen is het niet mogelijk dat mozzeno nv geen schuldeiser heeft (kredietverzekering op de leningen …). In dit geval is het de bedoeling om in de contracten met de schuldeisers een clausule toe te voegen die het recht van beroep op de activa die bestemd zijn voor de terugbetaling van de investeerders (leningen en liquide middelen), inperkt.
 • De kost van de kredietverzekering die mozzeno heeft afgesloten om haar verplichtingen m.b.t. de PROTECT-verzekering te verzekeren, wordt volledig betaald op het moment van de toekenning van de lening.

Beroep op de Dienstverlener

De activiteiten van mozzeno zijn afhankelijk van een Dienstverlener voor de dienstverrichtingen voor leningen, de dienstverrichtingen van Notes en het beheer van het platform. Op dit moment is deze dienstverlener Fintensy.

Het is mogelijk dat mozzeno, in het geval van opschorting of beëindiging van de verrichtingen of bedrijfsactiviteiten van, of beëindiging van een contractuele regeling met de actuele Dienstverlener, er niet in slaagt om een nieuwe Dienstverlener te vinden en een overeenkomst (tegen aanvaardbare voorwaarden) te sluiten, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de performantie van de Notes en/of kan resulteren in een vereffening van de verrichtingen van mozzeno.

Als om een of andere reden (inclusief onder andere insolventie of wettelijke redenen) dergelijke diensten niet werden geleverd door mozzeno, zouden investeerders voorts, ondanks een eventuele dienstenovereenkomst met andere dienstverleners, geconfronteerd kunnen worden met vertragingen en hogere kosten in verband met de verwachte hoofdsom en intrestbetalingen op de Notes. Dan kan het zijn dat mozzeno niet in staat is om terugbetalingen van Kredietnemers te innen en verwerken op dezelfde wijze, omdat deze betalingen anders zouden zijn gedaan. Voorts kunnen de exploitatie van het Platform en de performantie van de Notes negatief beïnvloed worden door een dergelijk faillissement.

Voor het geval Fintensy failliet gaat, is er een continuïteitsplan opgesteld, zodat mozzeno nv haar verplichtingen ten opzichte van de investeerders kan blijven verzekeren. Dit continuïteitsplan voorziet het behoud van de activiteiten van mozzeno nv in een beperkte configuratie:

 • Stopzetting van toekenning van nieuwe leningen;
 • Behoud van de activiteit aangaande het innen van de terugbetalingen van de onderliggende leningen en de herverdeling naar de investeerders in Notes tot aan het einde van hun looptijd;
 • Behoud van de PROTECT-verzekering.

Concreet worden de volgende maatregelen genomen:

 • Stopzetting van toekenning van nieuwe leningen en intrekking van de lopende kredietaanvragen;
 • Annulering van Notes waarop inschrijvingen nog lopende zijn;
 • Terugbetaling van de beschikbare bedragen (nog niet geïnvesteerde bedragen, bedragen van de geannuleerde Notes en bedragen van de terugbetaalde onderliggende leningen) aan de investeerders;
 • Activering van een aankoopoptie op het intellectuele eigendom van het platform, zodat mozzeno nv het IT-platform verder kan gebruiken;
 • Beperking van de functionaliteiten van het platform;
 • Backoffice investeerders (‘uw portefeuille’) zodat de investeerders hun terugbetalingen kunnen blijven volgen;
 • Backoffice kredietnemers zodat de kredietnemers hun betalingen kunnen blijven volgen en toegang hebben tot een kopie of het origineel van hun contractuele documenten op een duurzame drager;
 • Functionaliteiten die het mogelijk maken om de maandelijkse aflossingen te innen (behoud van domiciliëringen) en de uitkering van bedragen aan de overeenkomstige Notes (terugbetalingen aan Notes);
 • Automatisch aanmaningssysteem bij laattijdige betaling van de maandelijkse aflossingen;
 • Behoud van het contract met de kredietverzekeraar (vermits de premies betaald zijn voor de volledige duur vanaf de toekenning van de leningen);
 • Toepassing van de dekking van de kredietverzekeraar bij wanbetaling van een kredietnemer en schadevergoeding via de PROTECT-verzekering.

Deze verschillende maatregelen moeten ervoor zorgen dat mozzeno haar verplichtingen verder kan nakomen tot de terugbetaling van de lening met de langste looptijd.

Vertrouwen op kredietbesluitvorming en scoringmodellen die ontwikkeld zijn door Fintensy

Het risico van wanbetaling in verband met de Lening onderliggend aan de Serie is verdeeld over verschillende risico-categorieën, waarbij interne en externe scoringmodellen zo mogelijk worden gecombineerd. Het succes van de risico-classificatie die door de Dienstverlener wordt toegepast in verband met de Leningen onderliggend aan de Serie, is niet bewezen. De door de Dienstverlener gebruikte nieuw ontwikkelde scoring-technologie zou, ook al werd ze ontwikkeld door experts uit de industrie, gebrekkig kunnen zijn. Bovendien is de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument gebaseerd op informatie die op het moment van de kredietaanvraag gekend of redelijkerwijs voorspelbaar was. De beoordeling houdt dus geen rekening met onvoorziene toekomstige gebeurtenissen die gevolgen zou kunnen hebben op de terugbetaling van de lening en op de performantie van de Notes (bv.: ontslag, dalende inkomsten, scheiding, ziekte, overlijden, fraude, enz.).

Voor door mozzeno goedgekeurde persoonlijke leningen en investeringskredieten die gedekt zijn door de PROTECT-verzekering, heeft mozzeno beslist om te werken met Atradius ICP, en om deze leningaanvragen voor te leggen aan het Atradius-scoresysteem. Dit versterkt nog de efficiëntie van de evaluatie uitgevoerd door mozzeno.

Meer informatie? Wie is Atradius ICP?

Er wordt op gewezen dat de consumentenkredieten en investeringskredieten die niet gedekt zijn door de PROTECT-verzekering niet voorgelegd worden aan het Atradius-scoresysteem. In dit geval is het duidelijk aangegeven op het platform en in de bijzondere voorwaarden van de Serie van Notes dat de onderliggende lening door geen enkel beschermingsmechanisme gedekt is.

mozzeno verricht ook automatische en manuele controles van de bewijsstukken die de kredietnemers afleveren.

mozzeno heeft verschillende beschermingsmechanismen opgezet om het risico op wanbetaling van de kredietnemer te dekken.

Laat uw geld concreet renderen via een collaboratieve investering

Mijn account aanmaken
gratis en vrijblijvend.
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 242.913.721,95 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 132.537.096,16 al terugbetaald aan investeerders