Een investering op het mozzeno-platform houdt een zekere risicograad in. De investeerder loopt het risico het verwachte rendement niet te behalen en/of zijn investering volledig of gedeeltelijk te verliezen. De investeerder dient de voorwaarden van het aanbod aandachtig te lezen alvorens hij beslist om op het platform te investeren.

Productfiche investeerder

Wie kan investeren?

Particulieren ouder dan 18 jaar en ondernemingen

Minimum- / maximum bedrag

Om te beginnen investeren, dient de investeerder minimaal € 500,00 op zijn mozzeno investeerdersaccount te zetten.

Er is geen maximumbedrag.

Aard van de investering

mozzeno verleent persoonlijke leningen en businessleningen. Om die leningen te financieren, geeft mozzeno Notes uit. Elke lening komt overeen met een serie van Notes.

De investeerder investeert onrechtstreeks, via Notes, in de persoonlijke leningen en businessleningen. Er is dus geen rechtstreeks verband en geen enkel contact tussen de investeerders en de kredietnemers.

mozzeno-Notes zijn aan de Belgische wetgeving onderworpen

mozzeno is erg streng in de selectie van kredietnemers die hun lening onrechtstreeks door de gemeenschap van investeerders laten financieren.

Verdeling van de investering

De investeerder kiest zelf in welke onderliggende leningen hij wil investeren. Dat doet hij op basis van verschillende voorgestelde criteria, zoals – voor de persoonlijke leningen – de risicoklasse van de lening (A, B, C of D). De investeerder kan op basis van diezelfde criteria ook regels voor een automatische investering vastleggen. Zo verlopen de investeringen nog eenvoudiger en worden ze beter verdeeld.

De minimale investering per onderliggende lening bedraagt € 25,00. Dit om een zo groot mogelijke verscheidenheid in de hand te werken.

Het maximale bedrag dat in een serie van Notes kan worden geïnvesteerd, hangt af van het beschermingsmechanisme.

De looptijd van de mozzeno-series van Notes varieert van 18 tot 84 maanden.

U kunt echter altijd maximaal € 5.000,00 in een serie van Notes investeren.

Risico’s

De belangrijkste risico’s van een investering op mozzeno.

 1. Een investering in mozzeno-Notes behelst een zeker risico. De investeerders kunnen de totaliteit of een deel van hun investering verliezen omdat de recuperatie van de geïnvesteerde bedragen en de betaling van het verwachte rendement afhangen van de correcte afbetaling van de leningen die in een mozzeno-serie van Notes vervat zitten.
 2. In het geval dat mozzeno een faillissement of een soortgelijke procedure zou ondergaan, kunnen de rechten van de houders van Notes onzeker worden, en betalingen betreffende de Notes zouden vertraagd, beperkt, opgeschort of geannuleerd kunnen worden.
 3. De activiteiten van mozzeno zijn afhankelijk van een Dienstverlener voor de dienstverrichtingen voor leningen, de dienstverrichtingen van Notes en het beheer van het platform. Op dit moment is deze dienstverlener mozzeno services.
  Het is mogelijk dat mozzeno, in het geval van opschorting of beëindiging van de verrichtingen of bedrijfsactiviteiten van, of beëindiging van een contractuele regeling met de actuele Dienstverlener, er niet in slaagt om een nieuwe Dienstverlener te vinden en een overeenkomst (tegen aanvaardbare voorwaarden) te sluiten, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de performantie van de Notes en/of kan resulteren in een vereffening van de verrichtingen van mozzeno.
 4. Het risico van wanbetaling in verband met de Lening onderliggend aan de Serie is verdeeld over verschillende risico-categorieën, waarbij interne en externe scoringmodellen zo mogelijk worden gecombineerd. Het succes van de risico-classificatie die door de Dienstverlener wordt toegepast in verband met de Leningen onderliggend aan de Serie, is niet bewezen. De door de Dienstverlener gebruikte nieuw ontwikkelde scoring-technologie zou, ook al werd ze ontwikkeld door experts uit de industrie, gebrekkig kunnen zijn. Bovendien is de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument gebaseerd op informatie die op het moment van de kredietaanvraag gekend of redelijkerwijs voorspelbaar was. De beoordeling houdt dus geen rekening met onvoorziene toekomstige gebeurtenissen die gevolgen zou kunnen hebben op de terugbetaling van de lening en op de performantie van de Notes (bv.: ontslag, dalende inkomsten, scheiding, ziekte, overlijden, fraude, enz.).
 1. Uitzonderingen van de PROTECT-verzekering.
  Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen opgenomen in de kredietverzekeringsovereenkomst met Atradius ICP. Die uitzonderingen zijn dus ook van toepassing op de PROTECT-verzekering. Is er sprake van zo’n uitzondering, dan komt Atradius ICP niet tussenbeide.
  Dat is met name het geval wanneer de kredietnemer fraude heeft gepleegd (identiteitsfraude of vervalsing van documenten). Om dit uitsluitingsrisico zo veel mogelijk te vermijden, heeft mozzeno verschillende controles ingevoerd om alle documenten van de kredietnemer zeer grondig te checken. Wanneer een kredietnemer wordt uitgesloten door fraude, heeft mozzeno evengoed het recht de bestaande schuldvordering in te vorderen.

Daarnaast zijn er ook nog andere uitzonderingen, zoals het voorkomen van een oorlog, een revolutie, oproer, enz.

Bescherming van de investering

Om uw investeringen te beschermen heeft mozzeno verschillende beschermingsmechanismen opgesteld:

 • De PROTECT-verzekering, van toepassing op series van Notes waarvan de onderliggende lening een persoonlijke lening is.
 • Een specifieke leningsstructuur, van toepassing op bepaalde series van Notes waarvan de onderliggende lening een professionele lening is.

Voor elke serie van Notes waarop investeerders kunnen inschrijven, staat op de investeringsinterface duidelijk vermeld of er een beschermingsmechanisme van toepassing is, alsook het type en de omvang van de dekking.

De PROTECT-verzekering

De PROTECT-verzekering treedt in werking zodra de kredietnemer een betalingsachterstand van 3 maanden op zijn lening heeft. De vergoeding dekt de uitstaande hoofdsom op de serie van Notes. De verschuldigde rente op de serie van Notes sinds het uitblijven van de terugbetalingen door de kredietnemer is daarentegen niet gedekt. De PROTECT-garantie is gebaseerd op een kredietverzekering die mozzeno bij Atradius ICP heeft afgesloten.

Een specifieke leningsstructuur

Een specifieke leningsstructuur is een structuur die zo is opgebouwd dat het risico op wanbetaling voor mozzeno, en indirect ook voor de investeerders, beperkt is.

Rendement

Het rendement hangt af van het type lening, de looptijd, het beschermingsmechanisme en de risicoklasse. Het rendement is altijd afhankelijk van de terugbetaling van de onderliggende lening door de kredietnemer.

Onderliggende persoonlijke lening:

Het rendement bedraagt momenteel maximaal 9,45% bruto en 6,53% netto (30% belasting voor Belgische staatburgers reeds afgetrokken).

Onderliggende businesslening:

Het rendement bedraagt momenteel maximaal 5,45% bruto en 3,79% netto (30% belasting voor Belgische staatburgers reeds afgetrokken).

Continuïteitsplan in geval van faillissement van de dienstverlener

Voor het geval mozzeno services failliet gaat, is er een continuïteitsplan opgesteld, zodat mozzeno nv haar verplichtingen ten opzichte van de investeerders kan blijven verzekeren. Dit continuïteitsplan voorziet het behoud van de activiteiten van mozzeno nv in een beperkte configuratie:

1. Stopzetting van toekenning van nieuwe leningen;
2. Behoud van de activiteit aangaande het innen van de terugbetalingen van de onderliggende leningen en de herverdeling naar de investeerders in Notes tot aan het einde van hun looptijd;
3. Behoud van de PROTECT-verzekering.

Concreet worden de volgende maatregelen genomen:

 1. Stopzetting van toekenning van nieuwe leningen en intrekking van de lopende kredietaanvragen;
 2. Annulering van Notes waarop inschrijvingen nog lopende zijn;
 3. Terugbetaling van de beschikbare bedragen (nog niet geïnvesteerde bedragen, bedragen van de geannuleerde Notes en bedragen van de terugbetaalde onderliggende leningen) aan de investeerders;
 4. Activering van een aankoopoptie op het intellectuele eigendom van het platform, zodat mozzeno nv het IT-platform verder kan gebruiken;
 5. Beperking van de functionaliteiten van het platform;
 6. Backoffice investeerders (‘uw portefeuille’) zodat de investeerders hun terugbetalingen kunnen blijven volgen;
 7. Backoffice kredietnemers zodat de kredietnemers hun betalingen kunnen blijven volgen en toegang hebben tot een kopie of het origineel van hun contractuele documenten op een duurzame drager;
 8. Functionaliteiten die het mogelijk maken om de maandelijkse aflossingen te innen (behoud van domiciliëringen) en de uitkering van bedragen aan de overeenkomstige Notes (terugbetalingen aan Notes).
 9. Automatisch aanmaningssysteem bij laattijdige betaling van de maandelijkse aflossingen;
 10. Behoud van het contract met de kredietverzekeraar (vermits de premies betaald zijn voor de volledige duur vanaf de toekenning van de leningen);
 11. Toepassing van de dekking van de kredietverzekeraar bij wanbetaling van een kredietnemer en schadevergoeding via de PROTECT-verzekering.

Deze verschillende maatregelen moeten ervoor zorgen dat mozzeno haar verplichtingen verder kan nakomen tot de terugbetaling van de lening met de langste looptijd.

De kosten

Alle kosten zijn bij de rentevoet van de series van Notes inbegrepen.

Belastingen en fiscaliteit

De roerende voorheffing van 30% wordt door mozzeno bij de bron ingehouden.

Liquiditeit van de investering

De investering voorgesteld door mozzeno wordt langzaamaan liquide naargelang de kredietnemer maandelijks kapitaal en interesten terugbetaalt.

De niet geïnvesteerde bedragen kunnen op elk moment gratis van de investeerdersaccount worden gehaald.

De terugkoop van Notes

Meer flexibiliteit in het beheer van uw investeringen op mozzeno.

De terugkoop van Notes geeft investeerders de kans om de Notes waarin ze geïnvesteerd hebben, volledig of gedeeltelijk terug te verkopen aan mozzeno.

Deze terugkoop van Notes is gebonden aan bepaalde voorwaarden en beperkingen .

Consumenten ombudsdienst

North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 1, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 7025220
Fax: +32 (0)2 8087129
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

Laat uw geld concreet renderen via een collaboratieve investering

Mijn account aanmaken
gratis en vrijblijvend.
Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 238.248.020,76 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 128.458.533,39 al terugbetaald aan investeerders