Gebruiksvoorwaarden

Welkom!

De toegang tot en het gebruik van informatie van deze website houdt uw aanvaarding in van de volgende algemene voorwaarden.

Welke woorden gebruiken we in deze Wettelijke Verklaring?

  • Mozzeno NV en alle aan hem gelieerde ondernemingen over de hele wereld zijn opgenomen onder “mozzeno”.
  • We gebruiken de term “Gebruiker” in verwijzing naar de gebruikers van onze websites, online pagina’s en diensten.
  • Wij gebruiken de termen “u”, “uw” en “de uwe” in verwijzing naar de Gebruiker die deze Privacy Verklaring leest.
  •  Wij gebruiken de termen “wij” en “ons” om te verwijzen naar mozzeno NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 523 Louizalaan, 1050 Brussel met als KBO nummer 643. 893.720, de controleur van de gegevens.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website en de pagina’s zijn beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht. Geen van deze rechten worden overgedragen op een gebruiker van deze website. U kunt gebruik maken van deze website om te genieten van de diensten aangeboden voor uw persoonlijke niet-commerciële doeleinden.

Geen enkel ander gebruik, zoals, maar niet beperkt tot, wijziging, kopiëren, dupliceren, herverdeling of circulatie is toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U moet ook de gelijkaardige bepalingen lezen en opvolgen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van websites van derden waartoe u toegang krijgt via deze website.

Uw commentaren op onze website zijn van harte welkom. Evenwel, erkent u dat als u ons creatieve suggesties, ideeën, notities, tekeningen, concepten, uitvindingen of andere informatie stuurt (gezamenlijk, de “Informatie”), deze Informatie onze eigendom wordt en blijft. In het algemeen, elke communicatie met uitzondering van Persoonlijke Gegevens welke worden behandeld zoals uiteengezet in de Privacy Verklaring, die u op de website post of aan ons via het internet stuurt, wordt beschouwd en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk. Als specifieke pagina’s de verwerking van communicatie toelaten die door ons als vertrouwelijk worden behandeld, zal dit duidelijk op deze pagina’s worden vermeld. Zonder beperking aan het voorgaande, door ons welke Informatie dan ook over te maken, worden we exclusief eigenaar van elk recht op deze Informatie op heden en in de toekomst, universeel, en zullen we onbeperkt gebruik kunnen maken van de Informatie, voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder compensatie aan de aanbieder van de Informatie.

Als gebruiker van deze website bent u verantwoordelijk voor uw eigen communicatieberichten en de gevolgen van het posten ervan. Daarom, doe geen van de volgende dingen: ons materiaal toezenden dat auteursrechtelijk beschermd is, tenzij u de eigenaar van het auteursrecht bent of dat u de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht heeft ontvangen om het te posten; materiaal zenden dat handelsgeheimen onthult, tenzij u de eigenaar bent of de toestemming van de eigenaar hebt gekregen; materiaal zenden dat enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht of enig recht op Privacy of publiciteit van anderen schendt; materiaal zenden dat obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, hatelijk of gênant is voor een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit; seksueel expliciete beelden zenden; advertenties of sollicitaties voor een bedrijf sturen; kettingbrieven sturen of piramidespelen of een andere persoon hinderen.

Disclaimer

U stemt ermee in dat u toegang neemt tot en gebruik maakt van deze website en pagina’s op eigen risico. De informatie op deze website en de pagina’s kunnen niet worden gebruikt als advies van welke aard ook, waaronder, zonder beperking beleggingsadvies of in verband met fiscale of juridische zaken.

Wij bieden redelijke inspanningen om accurate informatie over deze websites en pagina’s te leveren en we kunnen deze informatie veranderen en updaten van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving. Niettemin, geven wij en derde partijen vermeld op deze site en pagina’s geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de afwezigheid van fouten, virussen of storing van deze website en pagina’s en / of de juistheid, redelijkheid, up to date zijn, of de volledigheid van de inhoud van deze website en pagina’s en we wijzen elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade, in de ruimste zin, die zou ontstaan in verband met het gebruik van deze website of pagina’s.

U krijgt toegang tot andere websites via deze website en deze pagina’s. We geven geen enkele garantie van welke aard dan ook over de inhoud van websites en pagina’s van derden of de overeenstemming ervan met de geldende wetten en rechten van derden en wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor enigerlei directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van een site en pagina’s van derden.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker is verplicht bij gebruik van onze diensten, de instructies, berichten, regels, bepalingen en voorwaarden vermeld door ons te respecteren.
Instructies of opmerkingen geformuleerd door ons (bv. FAQ’s) moeten worden gerespecteerd door de gebruiker, zoals aangepast op dat moment. Als de gebruiker een inbreuk op zijn verplichtingen pleegt, kunnen we passende maatregelen nemen (bv., waarschuwing uitsturen, de inhoud blokkeren of verwijderen, de toegang van de gebruiker blokkeren of opzeggen).

De gebruiker is verantwoordelijk zonder beperking voor zijn persoonlijk gedrag en voor zijn persoonlijke rekening, in voorkomend geval. Dit houdt in het bijzonder in dat in geval van enige twijfel over enige inhoud of bijdrage geplaatst door de gebruiker (bvb. foto’s), de gebruiker wordt verondersteld om van tevoren te controleren dat ze niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften of publieke regels of rechten van derden overtreden (bv. auteursrecht, recht op gegevensbescherming) overal ter wereld. Wij zijn verplicht om de juistheid of hun rechtmatigheid te controleren.

Door het plaatsen van inhoud op onze pagina’s, geeft de gebruiker ons definitief alle benodigde rechten inzake territorium zonder beperkingen op het vlak van het grondgebied. Afhankelijk van de inhoud, kan dit tevens ons recht geven, de inhoud aan te passen of te wijzigen en het zichtbaar voor het publiek te maken. De gebruiker kan alleen verwijdering vragen van de door hem op onze pagina’s geplaatste inhoud om gewichtige redenen.

De gebruiker bevrijdt ons van en vrijwaart ons tegen elke soort klacht van derden tegen ons die voortvloeien uit het niet nakomen van een verplichting of een schending van rechten begaan door de gebruiker, tenzij de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de overtreding. De redelijke kosten van verweer zullen ook moeten worden vergoed.

BeCommerce label

mozzeno.com volgt de gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel. De BeCommerce bedrijven respecteren de regels opgenomen in de Gedragscode van BeCommerce. Deze regels bieden u als consument een optimale bescherming.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan ​​met het gebruik van deze website of de aanvaarding, interpretatie of naleving van de Wettelijke Verklaring zullen worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van Brussel die het Belgisch recht zal toepassen.

Hoe ons te contacteren?

Voor meer informatie of vragen over onze Wettelijke Verklaring, neem dan contact op :
mozzeno NV, 523 Louizalaan, 1050 Brussel.
contact@mozzeno.com

De consument kan ook een klacht indienen bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie. Dit centraal platform behandelt klachten over overeenkomsten op afstand.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 231.626.423,54 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 122.596.229,94 al terugbetaald aan investeerders