Beleid inzake belangenconflicten

Maart 2023

mozzeno wenst met zijn klanten een relatie te onderhouden die gebaseerd is op loyaliteit, integriteit, billijkheid en professionaliteit, om zo optimaal in hun belang te kunnen handelen.

Overeenkomstig de gedragsregels die van toepassing zijn op mozzeno in het kader van zijn activiteiten als verzekeringstussenpersoon, heeft het bedrijf toereikende maatregelen uitgewerkt om eventuele belangenconflicten die zich zouden kunnen voordoen in het kader van zijn activiteiten te kunnen voorkomen, opsporen, op een efficiënte manier te beheersen en bekend te maken.

Het onderhavige document strekt ertoe de klanten te informeren over de maatregelen die mozzeno neemt en vormt een samenvatting van zijn beleid inzake belangenconflicten.

Definitie van belangenconflicten               

Om te kunnen spreken over belangenconflicten in de zin van de toepasselijke gedragsregels moet er een risico bestaan op aantasting van de belangen van de klant of een negatieve impact op de klant.

In het kader van de activiteiten van mozzeno als verzekeringstussenpersoon kan een belangenconflict ontstaan tussen:

 • mozzeno (met inbegrip van alle hiermee verbonden personen, met name de bedrijfsleiders, de personen die controle uitoefenen over het bedrijf en de medewerkers die betrokken zijn bij de dienstverlening als verzekeringstussenpersoon) en zijn klanten;
 • klanten van mozzeno onderling;

Er kan met name sprake zijn van een belangenconflict als:

 • mozzeno financiële winst kan realiseren of een financieel verlies kan lijden ten koste van de klant;
 • mozzeno een ander belang dan de klant heeft bij het resultaat van de dienstverlening als verzekeringstussenpersoon of een uitgevoerde transactie;
 • mozzeno er om financiële of andere redenen toe wordt aangezet om de belangen van een andere klant of groep klanten te verkiezen boven die van de betrokken klant;
 • mozzeno dezelfde professionele activiteit uitoefent als de klant;
 • mozzeno van iemand anders dan de klant een voordeel in de vorm van geld, goederen of andere diensten ontvangt dat verband houdt met de dienstverlening als verzekeringstussenpersoon aan de klant, bovenop de vergoeding of de kosten die gangbaar zijn voor deze dienstverlening;
 • het personeel van mozzeno resultaatgebonden voordelen of vergoedingen toegekend krijgt.

Preventie van belangenconflicten

Om te voorkomen dat belangenconflicten ontstaan, heeft mozzeno de volgende maatregelen doorgevoerd:

 • een intern beleid met de principes en maatregelen die moeten worden nageleefd bij de beheersing van belangenconflicten;
 • gedragsregels als kader voor de activiteiten van medewerkers in bijberoep;
 • een aangepast vergoedingsbeleid voor medewerkers van mozzeno of alle andere hiermee verbonden personen;
 • organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid te garanderen van de gegevens die klanten aan mozzeno doorgeven;
 • een scheiding tussen de verschillende functies en toegangsbeheer voor gegevens;
 • een beleid inzake geschenken en voordelen;
 • de mogelijkheid voor mozzeno om, indien een specifiek belangenconflict niet kan worden opgelost, het verzoek van de klant te weigeren om de belangen van deze laatste te beschermen.

Beheersing van belangenconflicten

mozzeno heeft een lijst opgesteld van potentiële belangenconflicten en houdt een register bij van de belangenconflicten die zich hebben voorgedaan alsook welke maatregelen genomen werden om ze te beheersen.

Informatie aan de klant in geval van een belangenconflict

Indien ondanks de maatregelen van mozzeno een belangenconflict zou ontstaan bij de verdeling van een verzekeringsproduct, waarvoor mozzeno bijgevolg niet zou kunnen garanderen dat de belangen van de klant veilig gesteld worden of zullen worden, dan zal deze laatste geïnformeerd worden over de aard en de oorsprong van het belangenconflict, zodat hij zijn beslissing over het betrokken verzekeringsproduct met kennis van zaken kan nemen. mozzeno zou eveneens het verzoek van de klant kunnen weigeren om de belangen van deze laatste te beschermen.

Bijkomende informatie

Gelieve ons voor alle bijkomende informatie over het beleid van mozzeno inzake belangenconflicten te contacteren via e-mail op het adres compliance@mozzeno.com.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van promoties, nieuwe aanbiedingen en nieuws uit onze community?
glimlach
Ik wil lenen

Een 100% digitale werkwijze en samenwerking die een adequate behandeling van uw dossier garandeert.

Persoonlijke Lening Investeringskrediet
€ 231.627.985,60 reeds toegekend aan leners
pijl
Ik wil investeren

Geef uw kapitaal een boost via concrete en lokale investeringen in persoonlijke en professionele Belgische projecten.

Ontdek de investeringen
€ 122.617.222,65 al terugbetaald aan investeerders