Belangrijkste risico’s betreffende de Uitgever

Beperkt verhaal in verband met mozzeno:

Door mozzeno uitgegeven Notes zijn schuldinstrumenten met beperkt verhaal. Dat betekent dat vorderingen tegen mozzeno door houders van een serie van Notes beperkt zijn tot de nettoactiva van de desbetreffende serie overeenkomstig de algemene voorwaarden. De vordering van de houder van de Notes kan uitdoven wanneer, in het kader van de respectievelijke Lening onderliggend aan de serie, er onvoldoende beschikbare fondsen voorhanden zijn uit de betalingen door de Kredietnemer om betalingen in het kader van de Notes te doen. De desbetreffende houders van de Notes (en een namens hen handelende persoon) mogen geen verdere stappen ondernemen om dergelijke tekorten te dekken.

Gevolgen van faillissement:

In het geval dat mozzeno een faillissement of een soortgelijke procedure zou ondergaan, kunnen de rechten van de houders van de Notes onzeker worden, en betalingen betreffende de Notes zouden kunnen opgeschort of geannuleerd worden. De Notes zijn niet gedekt en de houders van de Notes van een serie van Notes hebben geen rechtstreeks zekerheidsrecht op de respectievelijke Lening onderliggend aan de serie of de opbrengsten van een dergelijke respectievelijke Lening onderliggend aan de serie. Het eventuele verhaal kan wezenlijke vertraging oplopen of wezenlijk minder bedragen dan de hoofdsom en de vervallen en te vervallen intresten in verband met de Notes, met name ten gevolge van door bevoorrechte schuldeisers ingediende vorderingen.

mozzeno zal proberen om zo veel mogelijk het aantal externe schuldeisers te beperken en zal zo veel mogelijk overeenkomsten met andere schuldeisers sluiten op een basis van “beperkt verhaal” en “niet betekening (‘non-petition”)”. Bovendien werden in de dienstenovereenkomst met mozzeno services (initieel handelend als Dienstverlener) een aantal maatregelen genomen om het risico van een faillissement van mozzeno te beperken en het risico dat andere schuldeisers dan de houders van de Notes een recht zouden kunnen uitoefenen op de onderliggende Activa van de serie te beperken. Ondanks deze maatregelen kan echter niet worden uitgesloten dat de activa van mozzeno desgevallend opgenomen worden in de faillissementsprocedure.

Nieuw opgerichte onderneming:

Als een nieuw opgerichte onderneming zonder exploitatiehistoriek, wordt mozzeno geconfronteerd met hogere risico’s, onzekerheden, uitgaven, uitdagingen en moeilijkheden. Als mozzeno er niet in slaagt om tijdig en efficiënt aan de vereisten te voldoen, kunnen de bedrijfsactiviteiten en de resultaten van verrichtingen schade oplopen en dat kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid en de solvabiliteit van mozzeno en dus de performantie van de series van Notes die reeds zijn uitgegeven.

Beroep op de Dienstverlener

Het is mogelijk dat mozzeno, in het geval van opschorting of beëindiging van de verrichtingen of bedrijfsactiviteiten van, of beëindiging van een contractuele regeling met de actuele Dienstverlener, er niet in slaagt om een nieuwe Dienstverlener voor de Lening, Dienstverlener voor de Notes, een nieuwe Operator van het Platform en/of een andere dienstverlener te vinden en een overeenkomst (tegen aanvaardbare voorwaarden) te sluiten, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de performantie van de Notes en/of kan resulteren in een vereffening van de verrichtingen van mozzeno.

Als om een of andere reden (inclusief onder andere insolventie of wettelijke redenen) dergelijke diensten niet werden geleverd door mozzeno, zouden investeerders voorts, ondanks een eventuele dienstenovereenkomst met andere dienstverleners, geconfronteerd kunnen worden met vertragingen en hogere kosten in verband met de verwachte hoofdsom en intrestbetalingen op de Notes. Dan kan het zijn dat mozzeno niet in staat is om terugbetalingen van Kredietnemers te innen en verwerken op dezelfde wijze, omdat deze betalingen anders zouden zijn gedaan. Voorts kunnen de exploitatie van het Platform en de performantie van de Notes negatief beïnvloed worden door een dergelijk faillissement.

Vertrouwen op kredietbesluitvorming en scoringmodellen die ontwikkeld zijn door mozzeno services:

Het risico van wanbetaling in verband met de Lening onderliggend aan de serie is verdeeld over verschillende risico-categorieën. Het succes van de risico-classificatie die door de Dienstverlener wordt toegepast in verband met de Leningen onderliggend aan de serie, is niet bewezen. De door de Dienstverlener gebruikte nieuw ontwikkelde scoring-technologie zou, ook al werd ze ontwikkeld door experts uit de industrie, gebrekkig kunnen zijn. In een dergelijk geval zouden de leningclassificatie en de prijsstelling, alsook de goedkeuringsprocedure van de lening, negatief kunnen worden beïnvloed, met als gevolg leningen met verkeerde prijzen of verkeerde kwalificaties, of verkeerde goedkeuringen van leningen, en dus de uitgifte van verkeerd geprijsde Notes en/of Notes verbonden met leningen die eigenlijk niet in aanmerking kwamen als Lening onderliggend aan de serie.

Ter beperking van dat risico, heeft mozzeno beslist om te werken met Atradius, en om alle leningsaanvragen aanvankelijk voor te leggen aan het Atradius-scoresysteem, totdat de doelmatigheid van het eigen scoresysteem kan worden bevestigd. mozzeno services is van plan om regelmatig nieuwe versies van zijn scoremodel te ontwikkelen, waaronder innovatieve scoresystemen en mozzeno zal hetzelfde proces gebruiken om aanvankelijk het nieuwe scoresysteem passief te gebruiken en geleidelijk het gewicht te verhogen als een benchmark met een volwaardig scoresysteem de doeltreffendheid van het nieuwe model heeft bevestigd.

Reputatierisico:

Sommige gebeurtenissen kunnen direct of indirect bijdragen tot de verslechtering van de reputatie van mozzeno, zoals slechte publiciteit over peer-to-peerlenen, crowdfunding of andere verwante gebieden, of een hoger aantal wanbetalingen op de leningen dan verwacht. Een dergelijke impact op de reputatie zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de verrichtingen en de verdere ontwikkelingscapaciteit van mozzeno.

Risicofactoren in verband met reglementering:

Ondanks de bijzonderheden van het Platform en de juridische voorzorgsmaatregelen die zijn genomen om dit te structureren binnen de bestaande reglementering, zou snel evoluerende reglementering in de toekomst ook gevolgen kunnen hebben voor het platform, en dus de bedrijfsactiviteiten van mozzeno. Indien een dergelijk reglementeringsrisico kristalliseert, kan dit een nadelige gevolgen hebben op de exploitatie van het Platform en de performantie van de uitgegeven Notes. Voorts, indien mozzeno ten gevolge van regelgevende maatregelen of besluiten of wetgevende maatregelen, niet meer wettelijk gerechtigd is om bestaande of nieuwe Notes uit te geven, dan wel de uitgifte van Notes commercieel niet meer redelijk is voor mozzeno en/of de Dienstverlener, mag mozzeno de Notes te allen tijde aflossen vóór de vervaldatum ervan.

Belangrijkste risico’s betreffende de Notes

Risico van significant of totaal verlies:

Alle beleggingsactiviteiten houden van nature een bepaald risico in.

Een belegging in de Notes impliceert een hoge risicograad en het is mogelijk dat investeerders hun volledige belegging of een belangrijk deel ervan verliezen, omdat de betalingen op de Notes volledig afhangen van de betaling van niet gewaarborgde verbintenissen door individuele Kredietnemers aan mozzeno. De Notes zijn namelijk bijzondere, beperkte verbintenissen van mozzeno die afhangen van de performantie van de onderliggende lening. Als een investeerder het zich niet kan veroorloven om al het in de Notes geïnvesteerde geld te verliezen, zou een dergelijke investeerder niet in de Notes moeten beleggen. In het geval van belegging in één Note (of een beperkt aantal Notes), zal de volledige performantie van een dergelijke belegging afhankelijk zijn van de performantie van die ene Note (of het kleine aantal Notes). Als een belegging niet gediversifieerd wordt, verhoogt het risico om de hele belegging te verliezen wegens de wanprestatie van één enkele Kredietnemer of een klein aantal Kredietnemers.

Achterstelling van betaling (‘contingency of payment’) in het kader van de Notes:

Betalingen van intresten en de hoofdsom in het kader van de Notes hangen af van de ontvangst door mozzeno van de betaling van intresten en de hoofdsom door de Kredietnemer in het kader van de desbetreffende Lening onderliggend aan de serie. mozzeno zal uitsluitend pro rata betalingen op een serie van Notes uitvoeren, als mozzeno als Leningsverstrekker voldoende (na aftrek van vergoedingen en kosten en vergoedingsbedragen) betalingen heeft ontvangen van de Kredietnemer op de desbetreffende Lening onderliggend aan de serie. Dienovereenkomstig is elke investeerder in een specifieke Note blootgesteld aan het kredietrisico van de Kredietnemer van de Lening onderliggend aan de serie.

Niet gewaarborgde persoonlijke leningen:

De Leningen onderliggend aan de serie zijn persoonlijke, niet-gewaarborgde verbintenissen van de individuele Kredietnemer. De Leningen onderliggend aan de serie zijn niet gewaarborgd door een onderpand en zijn niet gedekt door een overheidsinstantie.

Overeenkomstig de toepasselijke consumentenwetgeving en de Leningsovereenkomst betreffende de Lening onderliggend aan de serie, kunnen een aantal gebeurtenissen gevolgen hebben voor de performantie van de Notes, wat kan resulteren in verminderd rendement of zelfs een verlies van de hoofdsom:

  • De Kredietnemer is te allen tijde gerechtigd om de uitstaande hoofdsom volledig of gedeeltelijk vooruit te betalen, waardoor de aflossing van de hoofdsom van de lening wordt versneld. Het rendement op de Notes kan negatief zijn als een vervroegde terugbetaling plaatsvindt binnen de eerste maanden na de uitgifte van de Notes, ondanks de door de Kredietnemer betaalde wederbeleggingsvergoeding.
  • De Kredietnemer heeft gedurende 14 dagen na de inwerkingtreding van de leningsovereenkomst een herroepingsrecht, waardoor de aflossing van de hoofdsom van de lening wordt versneld (inschrijvingskosten worden in dit specifieke geval terugbetaald).
  • In het geval van overlijden van de Kredietnemer , gaan zijn verbintenissen krachtens de Lening onderliggend aan de serie over op de erfgenamen, en een bijzondere situatie zou kunnen ontstaan als de erfgenamen de nalatenschap weigeren of niet in staat zijn tot terugbetalingen in het kader van de leningsovereenkomst.
  • Leningsovereenkomsten kunnen om uiteenlopende redenen (inclusief onder andere fouten of misverstanden over het sluiten van de overeenkomst, fraude, de wetgeving inzake consumentenbescherming, prijsstelling of reglementering in verband met woeker etc.) aanvechtbaar, ongeldig of niet afdwingbaar zijn.
  • De Leningen onderliggend aan de serie zijn onderworpen aan de wetgeving inzake consumentenbescherming (met inbegrip van rechten van herroeping, vormvereisten, openbaarmakingsvereisten), alsook aan prijsstellingseisen of reglementering inzake consumentenbescherming of woeker, wat de mogelijkheden van mozzeno en / of de Dienstverlener beperkt in het kader van de inning of de oplegging van schadevergoeding bij wanprestatie.